Một số hướng dẫn đáng chú ý về TNCN đối với kê khai thuế cho người lao động nước ngoài và các khoản chi hiếu, hỉ

Một số hướng dẫn đáng chú ý về thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với kê khai thuế cho người lao động nước ngoài và các khoản chi hiếu, hỉ

13/01/2022
Một số hướng dẫn đáng chú ý về TNCN đối với kê khai thuế cho người lao động nước ngoài và các khoản chi hiếu, hỉ

1. Công văn 53948/CTHN-TTHT, hướng dẫn về việc kê khai thuế TNCN cho người lao động nước ngoài làm việc lại Việt Nam, có thu nhập trả ở nước ngoài.

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 53948/CTHN-TTHT, hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với trường hợp doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài từ công ty mẹ ở nước ngoài sang để làm việc, theo thỏa thuận toàn bộ tiền lương của người lao động này do doanh nghiệp ở Việt Nam trả và người lao động chỉ có thu nhập từ công việc tại doanh nghiệp, không kiêm nhiệm công việc tại nơi khác.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN trên tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân lao động nước ngoài.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thực hiện kê khai theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Chi tiết nội dung vui lòng tham khảo Công văn tại đây

 

2. Công văn 54819/CTHN-TTHT, hướng dẫn tính thuế TNCN đối với các khoản chi hiếu, hỉ cho người lao động

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục thuế Hà Nội cũng ban hành công văn 54819/CTHN-TTHT, hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi hiếu, hỉ cho người lao động.

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp phát sinh khoản chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động nếu đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo điểm 2.30 khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) thì các khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Chi tiết nội dung vui lòng tham khảo Công văn tại đây