Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế 2020

Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế 2020

08/06/2020
 Mức giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế 2020
Tải nghị quyết

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo đó,

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/ tháng.
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đông lên 4,4 triệu đồng/ tháng.
- Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.