Bản tin Tháng 10, 2019

Bản tin Tháng 10, 2019

30/10/2019
Bản tin Tháng 10, 2019

Hồ sơ hoàn thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2813/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập. Theo đó,

 Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử khi có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính, trong đó bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân được thay bằng chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi sửa đổi chính sách hiện hành.

 

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 08 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3042/TCT-CS hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó,

Về nguyên tắc doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN (như chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng bất động sản, khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt).

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động và được hưởng ưu đãi thuế TNDN có bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại mà doanh nghiệp không tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng để tăng tài sản thì thu nhập từ hoạt động thương mại được bổ sung không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 3352/TCT-KK trả lời vướng mắc liên quan đến chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt Nam qua ngân hàng bằng hình thức thư tín dụng (L/C), nhưng thực tế chứng từ thanh toán qua ngân hàng của ngân hàng phục vụ doanh nghiệp Việt Nam thể hiện tài khoản ngân hàng phía nước ngoài chuyển tiền thanh toán không phải là tài khoản ngân hàng của khách hàng nước ngoài hoặc tài khoản ngân hàng của bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán theo ủy quyền của khách hàng nước ngoài thể hiện trên hợp đồng xuất khẩu (phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh hợp đồng – nếu có) có liên quan theo hướng dẫn tại Điều b.3 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng này không đủ điều kiện được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.