Bản tin tháng Tháng 8, 2019

Bản tin Tháng 8, 2019

Bản tin tháng Tháng 8, 2019

Ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 896/TCT-CS hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án mở rộng sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Theo đó,

Căn cứ các quy định ưu đãi thuế về các trường hợp được chuyển tiếp ưu đãi, không có quy định trường hợp chuyển tiếp ưu đãi đối với các dự án đã thực hiện trước ngày 01/01/2015 thuộc lĩnh vực ưu đãi mới được bổ sung tại Luật số 71/2014/QH13 miễn thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản tại địa bàn khuyến khích đầu tư; ưu đãi cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; dự án có quy mô đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng; ưu đãi cho thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến không thuộc địa bàn khuyến khích đầu tư.

Do đó, đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại khu công nghiệp trong giai đoạn 2009-2013 thì không thuộc đối tượng được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo diện điều kiện sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian còn lại.

 

Thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 903/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu đối với thu nhập từ bản quyền. Theo đó, quý khách hàng cần lưu ý:

Nếu khoản thu nhập mà các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài nhận được là phát sinh tại Nước ngoài thì các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Nếu khoản thu nhập mà các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài nhận được là phát sinh tại Việt Nam thì các công ty sở hữu bản quyền ở nước ngoài thuộc đối tượng của Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Cơ quan thuế khi thanh tra sẽ thực hiện kiểm tra cụ thể hợp đồng, hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán để xác định nơi phát sinh thu nhập nhằm xác định nghĩa vụ thuế.

 

DN hạch toán kế toán bằng ngoại tệ chuyển lỗ khi tính thuế TNDN cần lưu ý

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 999/TCT-CS hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hạch toán bằng ngoại tệ.

Theo đó, đơn vị được phép sử dụng đồng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán và đã quy đổi ra đồng Việt Nam khi nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế. Khi Công ty thực hiện chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ được chuyển là số lỗ tính bằng đồng Việt Nam đã được kê khai trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm trước đã nộp cho cơ quan thuế.

 

Hướng dẫn cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày 16 tháng 04 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 1048/ BKHCN-PTTTDN hướng dẫn thủ tục và các điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Theo đó, quý khách hàng lưu ý về điều kiện chứng nhận doanh nghiệp (KH&CN) bao gồm:

 a. Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

 b. Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định và công nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.

Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp:

  • Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.
  • Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định.

 c. Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu:

  • Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.
  • Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu.

 

Giá công nghệ chuyển giao giữa các bên liên kết

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong chuyển giao công nghệ, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Trong đó hoạt chuyển giao công nghệ được quy định trong luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. 

Tại khoản 3, điều 27, luật chuyển giao công nghệ, giá côngnghệ chuyển giaophảiđược kiểm toán và thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và giá trong các trường hợp sau đây: 

a. Giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước 

b. Giữa cácbênquanhệtheo hình công ty mẹ - công ty con 

c. Giữa các bêncó quanhệliên kết theo quyđịnhcủapháp luật vềthuế. 

Tại khoản 3, điều 22, nghị định 51/2019/NĐCP ngày 13 tháng 6 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a. Không thực hiện việc đánh giá dựa trên tư vấn thẩm định công nghệ khi chuyển giao công nghệ giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước;

b. Không thực hiện kiểm toán giá thông qua hình thức thẩm định giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế;

c. Không thực hiện kiểm toán giá thông qua hình thức thẩm định giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ giữa các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Theo đó, có thể hiểu rằng cơ quan quản lý thuế có quyền yêu cầu cung cấp bằng chứng cho việc thẩm định giá công nghệ chuyển giao. Trong trường hợp người nộp thuế không cung cấp được thì sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân và tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Như vậy, bất kì người nộp thuế nào ở Việt Nam tham gia vào các thỏa thuận chuyển giao công nghệ và trả hoặc nhận các phí bản quyền nên chuẩn bị hồ sơ cho việc xác định giao dịch ngang giá của phí bản quyền cho mục đích kê khai các giao dịch liên kết theo quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017.

 

Miễn thuế nhập khẩu

Ngày 25 tháng 6 năm 2019, Tổng cục hải quan ban hành công văn số 4138/TCHQ-TXNK hướng dẫn về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.

Công văn này thay thế nội dung tại điểm 2 công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục hải quan.