Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê

Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê

04/09/2020
Hướng dẫn về việc lập hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê
Tải công văn

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 2581/CT-TTHT hướng dẫn về việc việc lập hóa đơn điện tử không được kèm theo bảng kê theo quy định tại Điều 6 và Điều 9 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/9/2018 như sau:

Về nguyên tắc, hóa đơn điện tử phải đảm bảo có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/NĐ-CP và được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu, có thể tra cứu thông tin toàn vẹn chứa trong hóa đơn điện tử trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc cổng điện tử của Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử khi cần. Vì vậy, hóa đơn điện tử không được dùng bảng kê.

Trường hợp, Công ty A (bên bán) lập hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vận chuyển bằng taxi cho Công ty B (bên mua) với nội dung là: “Cước vận chuyển (Đính kèm bảng kê số…)”, là không đúng với quy định. Đối với các hóa đơn đã lập trên, để được coi là hóa đơn điện tử hợp lệ thì bên bán và bên mua phải lập biên bản, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.