Chuẩn mực KTNB Việt Nam và các Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ (“KTNB”) Việt Nam và các Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

30/03/2021
Chuẩn mực KTNB Việt Nam và các Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB
Tải thông tư

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 08/2021/TT-BTC (“Thông tư 08”) hướng dẫn Nghị Định 05/2019/NĐ-CP (“Nghị định 05”) về Chuẩn mực kiểm toán nội bộ (“KTNB”) Việt Nam và các Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 08 bao gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các đối tượng không thuộc các loại hình trên được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Chuẩn mực KTNB được chia thành hai nhóm chính: nhóm chuẩn mực thuộc tính và nhóm chuẩn mực hoạt động.

  • Nhóm chuẩn mực thuộc tính: đề cập đến các đặc tính của đơn vị và cá nhân thực hiện công tác KTNB.
  • Nhóm chuẩn mực hoạt động: mô tả bản chất của hoạt động KTNB và đưa ra các tiêu chí chất lượng để đo lường hoạt động KTNB.

Nhóm chuẩn mực thuộc tính và nhóm chuẩn mực hoạt động được áp dụng đối với tất cả các hoạt động KTNB.

Thông tư 08 cũng yêu cầu người làm công tác KTNB cần áp dụng và giữ vững năm nguyên tắc đạo đức bao gồm:

Để tìm hiểu thêm các thông tin liên quan về kiểm toán nội bộ, vui lòng truy cập tại đây