Hạch toán chi phí đối với thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ

Bản tin

14/09/2018

Tải bản tin

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 5475/TCT-CS hướng dẫn về việc hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ của Doanh nghiệp. Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.

Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.