Xử lý thuế khi xác định sai kỳ khai thuế GTGT

27/11/2019

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành công văn số 4004/TCT-CS hướng dẫn xử lý thuế khi xác định sai kỳ khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”). Theo đó,

Trường hợp Công ty mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý, sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương dịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý đến hết chu kỳ ổn định 3 năm.

Trường hợp Công ty đã thỏa mãn các điều kiện khai thuế GTGT theo tháng nhưng vẫn khai theo quý đến hiện nay thì: 

  • Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
  • Công ty phải khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp Công ty có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì được xem xét giải quyết việc hoàn thuế GTGT nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về hoàn thuế.