Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP)

15/11/2020
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Tải nghị định

Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP, Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thay thế Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Nghị định 68/2020/NĐ-CP. Bản tin thuế này sẽ tóm tắt một số điểm cần chú ý tại Nghị định 132.

Để tải newsletter chi tiết, vui lòng Click tại đây

Nội dung của Nghị định 132 cũng sẽ được thảo luận chi tiết hơn tại hội thảo trực tuyến cập nhật các chính sách thuế mới vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 của chúng tôi. Để đăng ký, vui lòng truy cập Trang Event

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết