Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ đã cung cấp hóa đơn

Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ đã cung cấp hóa đơn sau đó chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn

12/01/2021
Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ đã cung cấp hóa đơn
Tải công văn

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 27637/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế như sau:

Trường hợp Công ty A ký hợp đồng thuê dài hạn với Công ty B (bên cho thuê), bên cho thuê đã xuất hóa đơn GTGT cho toàn bộ thời gian cho thuê, Công ty A đã nhận hóa đơn và đã tiếp nhận dịch vụ thuê căn hộ (Công ty A và bên cho thuê đã kê khai thuế). Nay Công ty A không có nhu cầu thuê căn hộ này nữa (chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn), Công ty A và bên cho thuê lập biên bản thỏa thuận điều chỉnh thời hạn hợp đồng hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ nội dung điều chỉnh. Đồng thời bên cho thuê phải lập hóa đơn điều chỉnh, thu hồi hóa đơn đã cấp và lưu giữ hóa đơn đã thu hồi tại bên cho thuê hoặc xử lý hóa đơn đã lập theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, các bên kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trong kỳ kê khai tương ứng. Công ty B cho người khác thuê hoặc bán (nếu có) thì phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định.

Trường hợp, theo nội dung công văn và hợp đồng Công ty cung cấp, công ty A không có nhu cầu thuê căn hộ này nữa nhưng không thanh lý chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn mà cho bên thứ ba thuê lại (theo thỏa thuận hợp đồng đã ký và đã thông báo với bên cho thuê), Công ty phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định.