Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay

Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay

20/08/2020
Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay
Tải công văn

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn số 2394/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với khoản hỗ trợ lãi suất tiền vay. Hướng dẫn chi tiết như sau:

Khách hàng là cá nhân mua căn hộ của Công ty để sử dụng, Công ty có chính sách bán hàng thông qua việc hỗ trợ lãi suất tiền vay cho khách hàng vay tiền từ ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng (trong các Ngân hàng ký liên kết với Công ty) để thanh toán tiền mua căn hộ; khoản tiền hỗ trợ lãi suất tiền vay cho khách hàng được thực hiện thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng, không chi trả bằng tiền hoặc trừ vào giá mua căn hộ của khách hàng. Đây là khoản chi phí của doanh nghiệp, không phải là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của khách hàng mua căn hộ. Công ty không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi hỗ trợ lãi suất tiền vay khi thực hiện thanh toán lãi vay với ngân hàng thương mại.