Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN cho người lao động đã mất

Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN cho người lao động đã mất 

12/11/2020
Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN cho người lao động đã mất
Tải công văn

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 3511/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế TNCN cho doanh nghiệp như sau: 

Trường hợp hợp đồng lao động không thời hạn giữa Công ty và người lao động đã hết hiệu lực do người lao động qua đời thì việc quyết toán thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động này trong năm 2020 được xác định như sau:

Đối với khoản trợ cấp thôi việc, khoản chi hỗ trợ đặc biệt,… do Công ty chi trả sau khi người lao động đã chết thì đây không phải là thu nhập từ tiền lương tiền công của người lao động nhận được mà là phần di sản được nhận của người được hưởng thừa kế theo quy định pháp luật. Người được hưởng phần di sản thừa kế này khi nhận các khoản trợ cấp thôi việc và khoản trợ cấp đặc biệt bằng tiền do Công ty chi trả thì không có nghĩa vụ khai thuế TNCN về khoản thu nhập từ thừa kế do không thuộc diện phải nộp thuế TNCN theo quy định tại Khoản 9, Điều 2, Thông tư số 111/2013. 

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 43 Thông tư 156/2013, người được hưởng phần di sản thừa kế theo quy định pháp luật của người lao động đã chết có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN năm 2020, nộp số thuế TNCN còn phải nộp (nếu có) hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp thừa của người đã chết trong phạm vi di sản do người chết để lại và chỉ tính thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhận đó thực nhận khi còn sống. 

Trường hợp khi còn sống người lao động chỉ có duy nhất thu nhập tại Công ty và nếu có sự ủy quyền về việc quyết toán thuế TNCN của người được hưởng phần di sản thừa kế thì Công ty thực hiện quyết toán thay thuế TNCN năm 2020 cho người đã chết theo quy định.