Hướng dẫn về việc xử lý tháo dỡ và việc giải trình, bổ sung hồ sơ

Hướng dẫn về việc xử lý tháo dỡ TSCĐ tại địa điểm cũ lắp đặt tại địa điểm mới và việc giải trình, bổ sung hồ sơ

17/08/2020
Hướng dẫn về việc xử lý tháo dỡ và việc giải trình, bổ sung hồ sơ
Tải công văn

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Cục thuế tỉnh Long An đã ban hành công văn số 2091/CT-TTHT hướng dẫn về việc trích khấu hao TSCĐ di dời từ địa điểm cũ lắp đặt tại địa điểm mới như sau:

Trường hợp Công ty di dời toàn bộ tài sản tại địa điểm cũ về địa điểm mới để tiếp tục lắp đặt phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các TSCĐ này Công ty đã theo dõi và trích khấu hao theo quy định thì Công ty được tiếp tục trích khấu hao cho thời gian còn lại theo sổ sách kế toán (nếu còn thời gian khấu hao).

Trường hợp trong quá trình di dời và lắp đặt TSCĐ có phát sinh đầu tư nâng cấp TSCĐ hay tháo dỡ một hay một số bộ phận của TSCĐ mà các bộ phận này được quản lý theo tiêu chuẩn của 1 TSCĐ hữu hình thì Công ty phải lập biên bản ghi rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán, số khấu hao lũy kế, thời gian sử dụng của TSCĐ và tiến hành hạch toán theo quy định tại khoản 4, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Chi phí tháo dỡ và vận chuyển các TSCĐ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.