Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với việc bán phế liệu, phế phẩm

Hướng dẫn về việc chính sách thuế nhà thầu đối với việc bán phế liệu, phế phẩm thay cho khách hàng nước ngoài 

11/01/2021
Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với việc bán phế liệu, phế phẩm
Tải công văn

Ngày 01 tháng 12 năm 2020, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 12168/CT-TTHT hướng dẫn về việc chính sách thuế nhà thầu đối với việc bán phế liệu, phế phẩm thay cho khách hàng nước ngoài. 

Công ty A tại Việt Nam ký hợp đồng gia công với Công ty B tại nước ngoài. Trong quá trình gia công có phát sinh một số phế liệu, phế phẩm ở Việt Nam. Công ty A bán phế liệu, phế phẩm trên cho doanh nghiệp tại Việt Nam, sau đó Công ty A sẽ cấn trừ vào số tiền bán phế liệu, phế phẩm trên vào số tiền gia công hoặc chuyển khoản thanh toán cho Công ty B (theo thỏa thuận giữa hai bên) thì: 

  • Khi Công ty A bán phế liệu, phế phẩm trong quá trình gia công cho doanh nghiệp Việt Nam thì Công ty A phải xuất hóa đơn để giao cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, Công ty A phải kê khai thuế GTGT và ghi nhận doanh thu theo quy định của pháp luật, đồng thời Công ty A phải thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của cơ quan Hải quan. 
  • Số tiền bán phế liệu phế phẩm trong quá trình gia công, Công ty A cấn trừ vào số tiền gia công hoặc chuyển khoản thanh toán cho Công ty B thì Công ty B thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính.