Hướng dẫn chính sách thuế khi thực hiện hoạt động cho thuê mái nhà

Hướng dẫn chính sách thuế khi thực hiện hoạt động cho thuê mái nhà

14/12/2020
Hướng dẫn chính sách thuế khi thực hiện hoạt động cho thuê mái nhà
Tải công văn

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 11835/CT-TTHT hướng dẫn về chính sách thuế khi thực hiện hoạt động cho thuê mái nhà. 

Hoạt động cho thuê mái nhà của các hạng mục công trình do công ty sở hữu hợp pháp để đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và một phần diện tích đất để đặt trạm biến áp, thời hạn cho thuê là 20 năm thì hoạt động này được xác định là hoạt động kinh doanh bất động sản, thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại số thứ tự 109 Phụ lục 4 ban hành kèm Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội. Theo đó, để thực hiện hoạt động này, Công ty thực hiện đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ và phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh để thực hiện hoạt động này theo quy định của pháp luật về đầu tư. 
 
Trường hợp Công ty đã đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định, khi thu tiền thuê, Công ty lập hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính với mức thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định của pháp luật thuế GTGT hiện hành.