Hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

02/06/2020
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT
Tải công văn

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 5977/ BTC-TCT về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020.

Theo đó, Bộ Tài chính lưu ý các nội dung sau liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) tại Điều 3 Nghị định 41.

1. Gia hạn nộp thuế TNDN

(1) Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn:
- Không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC; 
- Tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán.
(2) Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch:
- Thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp.

2. Gia hạn nộp thuế GTGT

(3) Đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được gia hạn số thuế GTGT phải nộp bao gồm số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.
(4) Đối với nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, kho bạc nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên:
- Số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT.