Hướng dẫn chính sách nhà thầu nước ngoài đối với hợp đồng dịch vụ thực hiện tại nước ngoài

27/11/2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4102/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại nước ngoài. Theo đó:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân cư trú tại nước ngoài để xúc tiến đầu tư và thương mại tại nước ngoài, bao gồm việc tìm hiểu, báo cáo thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại thị trường nước ngoài (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet) thì không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Công ty phải có chứng từ chứng minh hoạt động thuê quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại tại thị trường nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty như: Hợp đồng dịch vụ ký với các cá nhân cư trú tại nước ngoài; Báo cáo kết quả tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm của Công ty tại thị trường nước ngoài của các cá nhân theo nội dung hợp đồng đã ký kết; Chứng từ chuyển tiền cho các cá nhân và các chứng từ khác có liên quan.