Chi phí khấu hao của tài sản cố định tạm dừng do dịch Covid 19

Chi phí khấu hao của tài sản cố định tạm dừng do dịch Covid 19 

03/12/2020
Chi phí khấu hao của tài sản cố định tạm dừng do dịch Covid 19
Tải công văn

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 12452/BTC-TCT hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí khấu hao của tài sản cố định tạm dừng do dịch Covid 19 như sau: 

Do ảnh hưởng của dịch covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng dưới 9 tháng được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.