Giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài

Giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài khi quyết toán thuế năm đầu tiên từ tháng 07 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020

04/12/2020
Giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài
Tải công văn

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Tổng cục thuế đã ban hành công văn số 4590/TCT-DNNCN hướng dẫn về chính sách giảm trừ gia cảnh cho người nước ngoài. 

Căn cứ vào Luật thuế Thu nhập cá nhân “(TNCN”) số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13), Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính, Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, trường hợp cá nhân người nộp thuế là chuyên gia người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam là cá nhân cư trú khi quyết toán thuế năm đầu tiên (từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020) thì thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 12/2019 áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 9trđ/ tháng (cho bản thân)3.6trđ/tháng (người phụ thuộc), từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020 thì áp dụng mức mới là 11trđ/tháng (cho bản thân)4.4 trđ/tháng (người phụ thuộc).