Chi phí tính thuế được trừ đối với chi phí cách ly do Covid-19

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) và thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”) đối với chi phí cách ly do dịch bệnh Covid-19

04/08/2020
Chi phí tính thuế được trừ đối với chi phí cách ly do Covid-19
Tải công văn

Ngày 06 tháng 07 năm 2020, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 2220/CT-TTHT về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thu nhập tính thuế TNCN đối với chi phí cách ly chuyên gia nước ngoài do dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau:

Trường hợp chuyên gia nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam phải thực hiện cách ly theo quy định. Công ty chi trả chi phí cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn, nếu có chứng từ chứng minh chuyên gia đã hoàn thành thời gian cách ly theo yêu cầu, có hóa đơn và thực hiện thanh toán theo đúng quy định, thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp chuyên gia nước ngoài khi sang làm việc tại Công ty phải thực hiện cách ly tập trung, thời gian chuyên gia phải cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì chi phí cách ly (chi phí khách sạn) do Công ty chi trả trực tiếp cho cơ sở tổ chức cách ly (khách sạn) trong thời gian chuyên gia lưu trú do thực hiện cách ly không thuộc trường hợp người sử dụng lao động chi trả mà người nộp thuế (chuyên gia) được hưởng, nên không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của của chuyên gia.