Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

30/03/2021
Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Tải Quyết định

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30 tháng 04 năm 2021 và thay thế quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 06 năm 2015. Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao tại Việt Nam. Theo đó,

Doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây:

1. Các tiêu chí không đổi so với quy định trước đây(*):

  • Sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
  • Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành.

2. Các tiêu chí mới được sửa đổi:

  • Doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

Nguồn vốn/ người lao động

Tỷ lệ chi phí nghiên cứu và phát triển trên giá trị doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào

Tỷ lệ lao động trực tiếp nghiên cứu trên tổng số lao động

6.000 tỷ/ 3.000 người

0,5%

1%

100 tỷ/ 200 người

1%

2,5%

Các trường hợp khác

2%

5%

Điều khoản chuyển tiếp: Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định này.

(*) quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 18 của Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và khoản 3 Điều 76 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14