Chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

15/03/2019

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 432/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại. Theo đó,

Trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa, đã kê khai thuế và được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo quy định. Sau đó, khách hàng nước ngoài trả lại hàng hóa đã xuất khẩu do không đảm bảo theo điều kiện đã ký kết trong hợp đồng thời điểm tính tiền chậm nộp tiền thuế GTGT đối với số thuế GTGT không được hoàn, bị thu hồi hoàn thuế được xử lý như sau:

  • Nếu còn trong thời hạn xử lý trả lại hàng hóa được quy định trong hợp đồng đã ký kết thì thời điểm tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế là thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại.
  • Nếu không còn trong thời hạn xử lý trả lại hàng hóa được quy định trong hợp đồng đã ký kết thì thời điểm tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày Công ty kê khai bổ sung khai thuế.