Chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng thuê chuyên gia

07/11/2019

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 73973/CT-TTHT hướng dẫn chính sách thuế thu nhâp cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng thuê chuyên gia.

Trường hợp Doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ với các chuyên gia để tham mưu, tư vấn phát triển hệ thống Marketing-bán hàng thì:

  • Trường hơp các cá nhân này có đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc có đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh cùng ngành nghề với hợp đồng dịch vụ thì Doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN mà các cá nhân phải tự kê khai, nộp thuế TNCN với cơ quan thuế và cấp hóa đơn cho Doanh nghiệp (nếu các nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm) theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hoặc Doanh nghiệp lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn mẫu số 01/TNDN (nếu cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống) theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.
  • Trường hợp các cá nhân không có đăng ký kinh doanh hành nghề độc lập hoặc đăng ký thuế theo hình thức hộ kinh doanh thì Doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân với tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.