Bảng câu hỏi về rủi ro chuyển giá bị ấn định thuế

Bảng câu hỏi về rủi ro chuyển giá bị ấn định thuế

Bảng câu hỏi về rủi ro chuyển giá bị ấn định thuế

Theo xu hướng hiện nay, các quy định liên quan đến chuyển giá ngày càng chặt chẽ và trao nhiều quyền ấn định thuế hơn cho cơ quan thuế. Ngoài ra, các Cơ quan thuế Việt Nam sẽ hợp tác sâu rộng hơn với các cơ quan thuế của các nước nhằm phát hiện và ngăn chặn tình trạng chuyển giá xuyên quốc gia. Theo ý kiến của chúng tôi, nhiều khả năng trong thời gian tới các Cơ quan thuế có thể sẽ tiến hành nhiều cuộc kiểm tra/thanh tra vấn đề chuyển giá tại các doanh nghiệp.

Để giúp giảm thiểu rủi ro bị ấn định thuế, Công ty nên kiểm tra lại việc tuân thủ các quy định liên quan đến chuyển giá bằng cách sử dụng bảng câu hỏi sau (được trích dẫn từ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và các thông lệ được áp dụng bởi cơ quan thuế).

Lưu ý: khoản mục số 3 nên được kiểm tra cho các năm từ 2006 - 2017 để giảm thiểu rủi ro tối đa