Hạch toán, trình bày và thuyết minh các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hạch toán, trình bày và thuyết minh các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

19/10/2021
Hạch toán, trình bày và thuyết minh các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Tải công văn

Ngày 10 tháng 09 năm 2021, Bộ Tài Chính ban hành Công văn số 10385/BTC-QLKT hướng dẫn về hạch toán, trình bày và thuyết minh trên báo cáo tài chính các khoản chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, đơn vị hạch toán các chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất trong thời gian tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 (Ví dụ: chi phí khấu hao tài sản cố định và các chi phí phát sinh trong thời gian ngừng hoạt động, chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19, chi phí đồ bảo hộ, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, chi phí vật dụng để nhân viên cách ly tập trung tại xưởng, chi phí tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19, v.v.) vào Tài khoản 811 – Chi phí khác. Đồng thời, đơn vị phải thuyết minh việc hoạch toán này trên Thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị.

Việc xác định nghĩa vụ thuế đối với các chi phí này được thực hiện theo các quy định hiện hành về thuế.