Quyết toán thuế 2020 - Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN

Quyết toán thuế 2020

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)

06/03/2021
Quyết toán thuế 2020 - Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN

Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2020 đang đến gấn, để hỗ trợ quý khách hàng, Crowe Vietnam giới thiệu kèm đây bản tin thuế tổng hợp các điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện quyết toán. Bản tin tóm tắt các văn bản pháp luật mới được ban hành trong năm 2020 có ảnh hưởng trọng yếu tới quá trình quyết toán thuế TNDN cũng như một số hướng dẫn khác từ cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần rà soát toàn diện báo cáo tài chính, tài khoản kế toán và các chứng từ liên quan khác để đánh giá doanh thu cũng như các chi phí được trừ trong năm.

Để tải tài liệu đầy đủ, vui lòng truy cập tại đây