Các quy định Quốc tế liên quan đến Kiểm toán Nội bộ

Kiểm toán nội bộ
| 30/12/2020
Các Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Nghề nghiệp Kiểm toán Nội bộ

Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Quốc tế có ban hành bộ khung thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ quốc tế (IPPF) như sau:

Sứ mệnh của Kiểm toán nội bộ (Mission of Internal Audit). 

Bộ tài liệu hướng dẫn mang tính bắt buộc (Mandatory Guidance), gồm:

  • Nguyên tắc cốt lõi về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ.
  • Định nghĩa Kiểm toán nội bộ.
  • Đạo đức nghề nghiệp. 
  • Chuẩn mực Quốc tế về thực hành chuyên môn kiểm toán nội bộ (gồm Chuẩn mực thuộc tính và Chuẩn mực Hoạt động). 

Bộ tài liệu hướng dẫn mang tính khuyến nghị (Recommended Guidance), gồm: 

  • Hướng dẫn thực hiện (Implementation Guidance).
  • Hướng dẫn bổ sung (Supplemental Guidance). 

Để xem chi tiết các tài liệu trên, hãy vào link sau: theiia.org.