Thông tư 8_2021_TT-BTC Ban hành chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Việt Nam

Kiểm toán nội bộ
| 17/02/2021
Thông tư 8_2021_TT-BTC

Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 8/2021/TT-BTC về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Theo Thông tư số 8/2021/TT/BTC, chuẩn mực kế toán nội bộ (KTNB) Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB được áp dụng với các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại các Điều 8, 9, 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Các đơn vị không thuộc đối tượng trên được khuyến khích thực hiện chuẩn mực KTNB Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp KTNB ban hành kèm theo Thông tư 8.

Mục đích của chuẩn mực

  1. Đưa ra một khung quy định để thực hiện và thúc đẩy hoạt động kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị gia tăng cho đơn vị.
  2. Thiết lập cơ sở để đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ.
  3. Khích lệ các quy trình và hoạt động đã được cải tiến của đơn vị.

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ gồm có hai nhóm chính: nhóm chuẩn mực thuộc tính và nhóm chuẩn mực hoạt động.

Tải thông tư