Thông tư 66_2020_TT-BTC_Ban hành mẫu Quy chế KTNB

Kiểm toán nội bộ
| 10/07/2020
Thong tu 66_2020_TT-BTC

Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2020 - Ban hành quy chế mẫu về Kiểm toán nội bộ áp dung cho doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp làm cơ sở cho các đơn vị tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị:
  1. Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị phải phải bao gồm các nội dung tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.
  2. Đơn vị tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ tại Phụ lục Thông tư này để xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, các quy định pháp luật hiện hành và cơ cấu tổ chức, hoạt động của đơn vị.
Tải Thông tư 66_2020_TT-BTC