IFRS 7 - Công cụ tài chính: Thuyết minh

IFRS 7 yêu cầu thuyết minh các thông tin về tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với một công ty, bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính đó, cả về mặt định tính và định lượng.

IFRS 7 yêu cầu trình bày thông tin (a) về mức độ trọng yếu của các công cụ tài chính đối với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; và (b) bản chất và phạm vi của khả năng rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, bao gồm các yêu cầu công bố tối thiểu về rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường.

Các thuyết minh định tính mô tả các mục tiêu, chính sách và quy trình quản lý các chương trình quản lý rủi ro này. Các thuyết minh định lượng cung cấp thông tin về mức độ rủi ro mà một công ty có thể gặp, dựa trên thông tin nội bộ được cung cấp cho cấp quản lý chủ chốt của công ty.

Tại Việt Nam, không có chuẩn mực VAS tương đương với IFRS 7. Tuy nhiên, vào ngày 06/11/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC, yêu cầu các đơn vị phải thuyết minh các công cụ tài chính theo IFRS 7. Các yêu cầu trong Thông tư số 210 sau đó trở thành tùy chọn theo Thông tư số 200, được áp dụng từ năm tài chính bắt đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2015.

Nội dung

IFRS

IFRS 7 – Công cụ tài chính: Thuyết minh

Mục đích

Quy định các thuyết minh cho phép người dùng báo cáo tài chính đánh giá tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của một công ty, bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó. IFRS 7 và Thông tư số 210 về cơ bản là giống nhau.

Tuy nhiên, trên thực tế, các thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư số 210 không cung cấp đủ thông tinVAS không cung cấp cách thức ghi nhận và đo lường các công cụ tài chính và kế toán giá trị hợp lý.

Phạm vi

IFRS 7 được áp dụng cho tất cả các loại công cụ tài chính, ngoại trừ những loại được loại trừ khỏi phạm vi của IFRS 7.

IFRS 7 áp dụng cho cả các công cụ tài chính được ghi nhận và không được ghi nhận.

Nguyên tắc chính

IFRS 7 yêu cầu thuyết minh theo loại công cụ tài chính, một công ty sẽ nhóm các công cụ tài chính thành các loại phù hợp với bản chất của thông tin được công bố và có tính đến các đặc điểm của các công cụ tài chính đó. Một công ty sẽ phải cung cấp đủ thông tin để cho phép đối chiếu với các khoản mục chi tiết được trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

IFRS 7 yêu cầu các công ty cung cấp các thuyết minh cho phép người dùng đánh giá:

- Tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình hình và hiệu suất tài chính của công ty;

- Bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính mà có thể phát sinh trong kỳ và tại ngày báo cáo, và cách thức công ty quản lý các rủi ro đó.

Yêu cầu thuyết minh

a. Thuyết minh Bảng cân đối kế toán:

 • Giá trị ghi sổ của các công cụ tài chính theo danh mục
 • Tài sản hoặc công nợ tài chính được đo lường theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (FVTPL)
 • Các khoản đầu tư vào các công cụ vốn với thay đổi theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo thu nhập toàn diện (FVOCI)
 • Phân loại lại
 • Bù trừ tài sản và công nợ tài chính
 • Tài sản đảm bảo
 • Dự phòng cho các khoản tổn thất tín dụng
 • Công cụ tài chính phức hợp với nhiều loại công cụ tài chính phái sinh
 • Mặc định và vi phạm.

b. Thuyết minh Báo cáo thu nhập toàn diện khác:

 • Lãi hoặc lỗ thuần trên mỗi danh mục công cụ tài chính
 • Tổng doanh thu và chi phí lãi
 • Chi phí và doanh thu phí, hoặc
 • Phân tích lãi hoặc lỗ trong Báo cáo thu nhập toàn diện từ việc ngừng ghi nhận tài sản tài chính tại giá trị được phân bổ.

c. Các thuyết minh khác:

 • Các chính sách kế toán
 • Thuyết minh chính sách kế toán phòng ngừa rủi ro (chiến lược quản lý rủi ro, hiệu quả của kế toán phòng ngừa rủi ro…)
 • Giá trị hợp lý (phương pháp xác định, giá trị hợp lý của tài sản và công nợ tài chính, các giải thích khi giá trị hợp lý không thể xác định).

Bản chất và mức độ rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính

a. Rủi ro tín dụng: liên quan đến tài sản tài chính và nói một cách đơn giản, đó là rủi ro mà công ty sẽ chịu tổn thất tài chính do đối tác không thanh toán nghĩa vụ của mình:

 • Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng
 • Thông tin về số tiền phát sinh từ tổn thất tín dụng dự kiến
 • Trình bày rủi ro tín dụng
 • Tài sản thế chấp và các sản phẩm nâng cao tín dụng khác.

b. Rủi ro thanh khoản: liên quan đến các khoản công nợ tài chính và đó là một “đối nghịch” với rủi ro tín dụng:

 •  Phân tích thời gian đáo hạn còn lại dựa trên hợp đồng của các khoản nợ tài chính (tách riêng cho các công cụ tài chính phái sinh và không phái sinh)
 • Mô tả phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản.

c. Rủi ro thị trường: là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền trong tương lai từ tài sản hoặc công nợ tài chính sẽ dao động do thay đổi giá thị trường:

 • Rủi ro tiền tệ: rủi ro do tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái gây ra sự biến động của dòng tiền hoặc giá trị hợp lý
 • Rủi ro lãi suất: biến động được gây ra bởi những thay đổi của lãi suất thị trường
 • Rủi ro giá khác: biến động được gây ra bởi những thay đổi của giá cả thị trường khác, chẳng hạn như giá hàng hóa, giá cổ phiếu…

Những công việc cần thực hiện?
• Nghiên cứu áp dụng các yêu cầu ghi nhận và đo lường cho thông tin so sánh về các tài sản trong phạm vi IFRS 9.
• Xem xét tất cả các công cụ tài chính đã được ban hành về sự phù hợp của phân loại và đo lường.
Cung cấp thông tin bổ sung khi việc tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong IFRS không đủ để cho phép người dùng hiểu tác động của các giao dịch, các sự kiện và điều kiện khác đối với tình hình tài chính và hiệu quả tài chính.
Có thể phải đánh giá lại các giao dịch với các bên liên quan.

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới