IAS 28 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

IAS 28 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết  đề cập đến cách áp dụng, với một số trường hợp ngoại lệ nhất định, phương pháp vốn chủ sở hữu để đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. Chuẩn mực cũng định nghĩa một bên liên kết bằng cách tham chiếu đến khái niệm “ảnh hưởng đáng kể”, đòi hòi quyền tham gia vào các quyết định chính sách hoạt động và tài chính của bên nhận đầu tư (nhưng không tham gia kiểm soát hoặc kiểm soát các chính sách đó).

Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi

Nội dung

IFRS

VAS

IAS 28 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

Mục đích

Mục tiêu của Chuẩn mực này là quy định kế toán đầu tư vào công ty liên kết và đưa ra các yêu cầu cho việc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán đầu tư vào công ty liên kết và các công ty liên doanh.

Vấn đề này được đề cập trong VAS 7 và VAS 8. Mục tiêu của chuẩn mực này là quy định các chính sách kế toán và thủ tục về đầu tư vào công ty liên kết, bao gồm ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính riêng của bên đầu tư và báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở cho hạch toán, chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính.

Ảnh hưởng đáng kể

Ảnh hưởng đáng kể được giả định khi bên đầu tư có quyền tham gia vào các quyết định chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư, nhưng không tham gia kiểm soát hoặc kiểm soát các chính sách đó (thường là khi nắm giữ quyền sở hữu hơn 20% nhưng dưới 50%)

Sự tồn tại và ảnh hưởng của quyền biểu quyết tiềm năng hiện có thể thực hiện hoặc chuyển đổi, bao gồm quyền biểu quyết tiềm năng do đơn vị khác nắm giữ, được xem xét khi đánh giá liệu đơn vị đó có ảnh hưởng đáng kể hay không.

Không đề cập.

Phương pháp vốn chủ sở hữu

Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, khoản đầu tư được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau đó, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hoặc giảm tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư sau ngày đầu tư. Phần sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của bên nhận đầu tư được ghi nhận là lãi hoặc lỗ của bên đầu tư. Khoản được phân chia từ bên nhận đầu tư được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Việc điều chỉnh giá trị ghi sổ cũng phải được thực hiện khi lợi ích của nhà đầu tư thay đổi do có sự thay đổi tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên Báo cáo thu nhập toàn diện khác của bên nhận đầu tư. Những thay đổi trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư có thể bao gồm những khoản phát sinh từ việc đánh giá lại Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị và chênh lệch tỷ giá đánh giá ngoại tệ. Những thay đổi trong giá trị của khoản đầu tư được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác của nhà đầu tư.

Nếu phần lãi hoặc lỗ của công ty liên kết hoặc công ty liên doanh phân bổ cho đơn vị bằng hoặc vượt quá lợi ích của công ty liên kết hoặc công ty liên doanh, đơn vị đó dừng ghi nhận phần lỗ thêm.

Sau khi lợi ích của đơn vị bị giảm xuống còn 0, các khoản lỗ phát sinh thêm và nợ phải trả được ghi nhận trong phạm vi mà đơn vị chịu nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ ngầm định hoặc thực hiện thanh toán thay mặt cho công ty liên kết hoặc công ty liên doanh. Nếu công ty liên kết hoặc công ty liên doanh báo cáo lợi nhuận sau này, đơn vị tiếp tục ghi nhận phần lợi nhuận chỉ sau khi lợi nhuận của họ bằng với phần lỗ chưa được ghi nhận.

Ngưng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

Đơn vị ngừng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ ngày xóa bỏ khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc công ty liên doanh nếu:

(a) Khoản đầu tư vào công ty con, đơn vị sẽ ghi nhận khoản đầu tư phù hợp theo IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh và IFRS 10.

(b) Nếu lợi ích giữ lại trong công ty liên kết hoặc công ty liên doanh trước đây là tài sản tài chính, đơn vị sẽ ghi nhận lợi ích giữ lại theo giá trị hợp lý. Giá trị hợp lý của lợi ích giữ lại này được coi là giá trị hợp lý theo ghi nhận ban đầu của tài sản tài chính phù hợp với IFRS 9. Đơn vị sẽ ghi nhận vào báo cáo lãi hoặc lỗ cho các khoản chêch lệch bất kỳ giữa:

(i) Giá trị hợp lý của bất kỳ lợi ích giữ lại và bất kỳ khoản tiền thu được từ việc thanh lý một phần lợi ích trong công ty liên kết hoặc công ty liên doanh; và

(ii) Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại ngày ngừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

(c) Khi ngừng áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, đơn vị sẽ ghi nhận tất cả các khoản được ghi nhân trước đó vào thu nhập toàn diện khác liên quan đến khoản đầu tư dựa trên cơ sở tương đồng với giá thanh lý tài sản hoặc nợ phải trả của bên nhận đầu tư.

Chuẩn mực quy định ghi nhận giá trị ghi sổ của khoản đầu tư tại ngày bên đầu tư ngừng hạch toán khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc liên doanh là giá gốc mới.

 

Thay đổi lợi ích của chủ sở hữu

Nếu lợi ích của chủ sở hữu trong công ty liên kết hoặc công ty liên doanh giảm xuống nhưng khoản đầu tư vẫn là khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc công ty liên doanh tương ứng, đơn vị sẽ phân loại lại vào báo cáo lãi hoặc lỗ phần lãi hoặc lỗ mà trước đó được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác liên quan đến việc giảm lợi ích chủ sở hữu nếu lãi hoặc lỗ đó được yêu cầu phân loại lại vào báo cáo lãi hoặc lỗ khi thanh lý các tài sản hoặc nợ phải trả liên quan.

Không đề cập.

Trường hợp ngoại lệ đối với việc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Đơn vị không phải áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu cho khoản đầu tư vào công ty liên kết hoặc công ty liên doanh nếu đơn vị đó là một công ty mẹ được miễn lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo ngoại lệ trong đoạn 4(a) của IFRS 10 hoặc tất cả các trường hợp sau đây:

(a) Đơn vị là một công ty con thuộc sở hữu 100% hoặc công ty con sở hữu một phần trong một đơn vị khác hoặc chủ sở hữu khác của nó, bao gồm cả những đơn vị không có quyền bỏ phiếu, đã được thông báo và không có phản đối thì đơn vị đó không áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

(b) Các khoản nợ hoặc công cụ vốn không được giao dịch trên thị trường công khai (thị trường chứng khoán trong nước hoặc nước ngoài hoặc thị trường chứng khoán phi tập trung trong khu vực hoặc vùng miền).

(c) Đơn vị không nộp, cũng không đang trong quá trình nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban chứng khoán hoặc một tổ chức quản lý khác với mục đích phát hành bất kỳ loại công cụ tài chính nào trên thị trường công khai.

(d) Công ty mẹ cuối cùng hoặc bất kỳ công ty mẹ trung gian nào của đơn vị lập báo cáo tài chính công khai ra công chúng mà tuân thủ các chuẩn mực IFRS, trong đó các công ty con được hợp nhất hoặc được xác định theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ phù hợp theo IFRS 10.

Các trường hợp ngoại lệ:

(a) Khoản đầu tư được mua và giữ lại để bán trong tương lai gần (dưới 12 tháng); hoặc

 

(b) Khoản vốn góp vào công ty liên kết hoạt động trong điều kiện có nhiều hạn chế khắt khe lâu dài làm giảm đáng kể khả năng chuyển vốn về bên góp vốn. Trong trường hợp này, khoản đầu tư vào công ty liên kết được hạch toán vào BCTC hợp nhất sử dụng phương pháp giá gốc.

Báo cáo tài chính riêng của bên đầu tư

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được kế toán trong BCTC riêng của nhà đầu tư theo hướng dẫn của IAS 27 Báo cáo tài chính riêng.

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết chỉ được trình bày theo phương pháp giá gốc trên BCTC riêng của nhà đầu tư

Những công việc cần thực hiện?
• Đảm bảo rằng bộ phận kế toán được đào tạo tốt để áp dụng IAS 28.
• Xem xét lộ trình triển khai IFRS phù hợp tại Công ty và các công ty liên doanh, liên kết.

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới