IAS 27 - Báo cáo tài chính riêng

IAS 27 Báo cáo tài chính riêng đề cập các vấn đề liên quan đến kế toán đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết khi đơn vị lựa chọn lập báo cáo riêng hoặc được yêu cầu bởi các quy định của nước sở tại để lập báo cáo tài chính riêng theo IFRS.

Báo cáo tài chính riêng là báo cáo tài chính của một đơn vị, trong đó đơn vị có thể chọn, theo các yêu cầu của chuẩn mực này, kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết hoặc theo giá gốc, theo quy định tại IFRS 9 Công cụ tài chính hoặc sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu như được mô tả trong IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh.

Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi

Nội dung

IFRS

VAS

IAS 27 – Báo cáo tài chính riêng

Mục đích

Phương pháp kế toán cho các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết trên BCTC riêng.

Không có VAS tương đương quy định vấn đề này. Các quy định cụ thể được thể hiện trong các chuẩn mực khác nhau.

Yêu cầu về lập BCTC riêng

IAS 27 không quy định loại doanh nghiệp phải lập BCTC riêng cho mục đích công bố ra công chúng. Chuẩn mực này được áp dụng khi đơn vị lập BCTC riêng theo IFRS.

Báo cáo tài chính riêng là báo cáo tài chính được trình bày bổ sung cho báo cáo tài chính hợp nhất hoặc bổ sung cho báo cáo tài chính của nhà đầu tư không có các khoản đầu tư vào công ty con nhưng có các khoản đầu tư vào các công ty liên kết hoặc liên doanh, theo đó, các khoản đầu tư vào các công ty liên kết hoặc liên doanh phải được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu theo yêu cầu của IAS 28, ngoại trừ các trường hợp được miễn hợp nhất theo quy định.

Báo cáo tài chính của đơn vị không có công ty con, công ty liên kết hoặc không có lợi ích của bên góp vốn liên doanh trong công ty liên doanh không phải là báo cáo tài chính riêng.

Không có VAS tương đương quy định vấn đề này.

Phương pháp kế toán

Khi một đơn vị lập báo cáo tài chính riêng thì phải kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết theo một trong các cách sau đây: (a) Theo giá gốc;

(b) Theo quy định tại IFRS 9; hoặc

(c) Sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu được quy định trong IAS 28.

Đơn vị phải áp dụng cùng chính sách kế toán cho các khoản đầu tư thuộc cùng một nhóm.

VAS 25 chỉ cho phép áp dụng phương

pháp giá gốc để ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh và công ty liên kết trên BCTC riêng của công ty mẹ.

Ghi nhận cổ tức

Cổ tức từ công ty con, công ty liên doanh hoặc công ty liên kết được ghi nhận vào báo cáo tài chính riêng của đơn vị khi quyền nhận cổ tức của đơn vị được xác lập. Cổ tức được ghi nhận trong báo cáo lãi hoặc lỗ trừ khi đơn vị chọn sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu, theo đó, cổ tức được ghi giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư.

VAS 14 cũng áp dụng nguyên tắc tương tự khi ghi nhận cổ tức từ tất cả các khoản đầu tư.

Tái cấu trúc tập đoàn

 

Khi công ty mẹ tổ chức lại cấu trúc của tập đoàn bằng cách thành lập công ty mới là công ty mẹ của nó đáp ứng các tiêu chí sau đây:

(a) Công ty mẹ mới có quyền kiểm soát công ty mẹ ban đầu bằng cách phát hành các công cụ vốn để đổi lấy các công cụ vốn hiện có của công ty mẹ ban đầu;

(b) Tài sản và nợ phải trả của tập đoàn mới và tập đoàn ban đầu là như nhau ngay trước và sau khi tổ chức lại; và

(c) Chủ sở hữu của công ty mẹ ban đầu trước khi tổ chức lại có lợi ích tuyệt đối và tương đối như nhau trong tài sản thuần của tập đoàn ban đầu và tập đoàn mới ngay trước và sau khi tổ chức lại, và công ty mẹ mới kế toán khoản đầu tư vào công ty mẹ ban đầu theo phương pháp giá gốc trong báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ mới sẽ xác định giá gốc của khoản đầu tư bằng với giá trị ghi sổ của phần sở hữu của mình trong các khoản mục của vốn chủ sở hữu trình bày trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ ban đầu tại ngày tổ chức lại.

Không có VAS tương đương quy định vấn đề này.

Những công việc cần thực hiện?
• Lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp cho các khoản đầu tư và áp dụng đồng nhất phương pháp kế toán cho các danh mục đầu tư;

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới