IAS 16 - Tài sản, Nhà máy và Thiết bị

IAS 16 loại bỏ các tiêu chí giá trị tối thiểu cho một tài sản được ghi nhận là tài sản hữu hình, điều này sẽ làm tăng số dư của Tài sản hiện tại trên báo cáo tài chính.

Mô hình đánh giá lại - nếu áp dụng có thể tăng hoặc giảm giá trị của tài sản hữu hình của đơn vị - phản ánh giá trị hợp lý của tài sản tại ngày đánh giá lại. Tác động của mô hình đánh giá lại sẽ được trình bày trên Báo cáo thu nhập toàn diện khác (như được giới thiệu trong IAS 1 - Báo cáo tài chính). Đánh giá giá trị hợp lý bằng cách đánh giá lại được trình bày trong IFRS 13 - Đo lường giá trị hợp lý.

Bằng cách áp dụng IAS 16, tài sản sẽ không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi được (Giá trị có thể thu hồi được là giá cao hơn giữa (a) giá trị hợp lý của tài sản trừ đi chi phí để bán và (b) giá trị sử dụng của tài sản).

Chính sách kế toán cho các chi phí khấu hao của công cụ và các tài sản hữu hình khác hiện đang ghi là khoản chi phí trả trước theo VAS sẽ thay đổi khi áp dụng IAS 16 - Tài sản, Nhà máy và Thiết bị.

Các vấn đề nên lưu ý khi thực hiện chuyển đổi

Nội dung

IFRS

VAS

IAS 16 và VAS 3 – Tài sản cố định

Ghi nhận tài sản

Không có ngưỡng ghi nhận tài sản cố định tối thiểu

Yêu cầu hiện tại về giá trị tối thiểu là 30 triệu đồng

Khấu hao từng cấu phần tài sản

Yêu cầu cụ thể để khấu hao các phần chính của một tài sản một cách riêng biệt. Có thể khác nhau giữa các phần còn lại của tài sản đó.

Hướng dẫn bị hạn chế về việc tách và theo dõi từng phần của tài sản.

Đo lường sau khi ghi nhận ban đầu

Cho phép sử dụng 2 mô hình:

Mô hình giá gốc: Tài sản trình bày theo nguyên giá trừ đi giá trị đã khấu hao lũy kế và các khoản suy giảm giá trị.

Mô hình đánh giá lại: Tài sản được trình bày theo mô hình đánh giá lại, là giá trị hợp lý tại ngày đánh giá lại trừ khấu hao và suy giảm sau đó, miễn là giá trị hợp lý có thể được đo lường một cách đáng tin cậy.

Chỉ được ghi nhận theo mô hình giá gốc.

Tài sản chỉ được phép đánh giá lại trong một số trường hợp hạn chế.

Định nghĩa và yêu cầu mới của VAS 16

Đo lường ban đầu – Nguyên giá

Một tài sản ban đầu nên được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nếu việc thanh toán cho tài sản bị hoãn lại, lãi suất theo tỷ giá thị trường phải được ghi nhận hoặc loại trừ.

Chính sách cho việc đánh giá lại

Nếu việc đánh giá lại làm tăng giá trị tài sản, thì khoản này được ghi nhận vào thu nhập toàn diện khác và được tích lũy vào vốn chủ sở hữu trên khoản mục “Thặng dư đánh giá lại" trừ khi đây là một khoản hoàn nhập của việc ghi giảm đánh giá lại của cùng một tài sản được ghi nhận vào chi phí trước đó, trong trường hợp đó nên được ghi nhận vào lãi hoặc lỗ.

Nếu việc đánh giá lại làm giảm giá trị tài sản, thì khoản này được ghi nhận là chi phí khi vượt quá khoản trước đó được ghi vào “Thặng dư đánh giá lại” liên quan đến cùng một tài sản.

Chính sách cho dự phòng đánh giá lại

Khi một tài sản đánh giá lại được thanh lý, mọi khoản “Thặng dư đánh giá lại” có thể được chuyển trực tiếp sang “Thu nhập giữ lại”, hoặc có thể được ghi lại trong “vốn chủ sở hữu” ở khoản mục “Thặng dư đánh giá lại”. Việc chuyển sang “Thu nhập giữ lại” không nên được thực hiện thông qua lãi hoặc lỗ.

Suy giảm giá trị tài sản

Tài sản cố định được yêu cầu kiểm tra sự suy giảm và, nếu cần, sẽ được ghi nhận vào tài sản. Giá trị của tài sản cố định không được ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi của tài sản cố định đó. Giá trị có thể thu hồi là giá trị cao hơn giữa (1) giá trị sử dụng và (2) giá trị hợp lý sau khi đã trừ đi chi phí để bán.

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào từ bên thứ ba về suy giảm giá trị đều được tính vào lãi hoặc lỗ khi yêu cầu bồi thường được thực hiện.

Thuyết minh

Chuẩn mực yêu cầu thuyết minh chi tiết liên quan đến việc áp dụng mô hình đánh giá lại.

Những điểm cần thực hiện:
• Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nhân viên kế toán được đào tạo bài bản cho chuẩn mực IAS 16.
• Chọn chính sách kế toán cho từng loại tài sản - mô hình giá gốc hoặc mô hình đánh giá lại.
• Doanh nghiệp cần xây dựng phương pháp thích hợp để đo lường giá trị hợp lý của tài sản (thông qua các dịch vụ định giá chuyên nghiệp) để đáp ứng quy định của chuẩn mực.
• Xây dựng dự báo tác động đến tình hình tài chính cho việc áp dụng chuẩn mực mới.

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS), vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới