Investment incentives

Ưu đãi đầu tư

Tiêu chí

Ưu đãi đầu tư được cấp cho các dự án đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư được khuyến khích; dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng; các dự án ở khu vực nông thôn với ít nhất 500 lao động; doanh nghiệp công nghệ cao; hoặc các công ty, tổ chức khoa học công nghệ.

Ưu đãi đầu tư được cấp theo các hình thức:

 • Miễn/Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế suất thế thu nhập doanh nghiệp;
 • Miễn thuế nhập khẩu; và
 • Giảm/Miễn tiền thuê đất. 

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được cấp dựa trên các lĩnh vực/địa bàn đầu tư được khuyến khích theo quy định. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được mở rộng sang thu nhập từ việc thực hiện các dự án quy mô lớn, với doanh thu cao hoặc sử dụng nhiều lao động;
 • Hiện nay, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đã được áp dụng cho thu nhập có được từ đầu tư mở rộng của các dự án đầu tư được khuyến khích;
 • Thuế suất ưu đãi: 10% trong 15 năm, 17% trong 10 năm hoặc 15%.
 • Miễn thuế, giảm thuế: kỳ miễn thuế tối đa 4 năm và thời gian giảm 50% thuế lên đến 9 năm, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước (năm tạo ra lợi nhuận đầu tiên; hoặc năm thứ tư tạo ra doanh thu).

2. Ưu đãi thuế nhập khẩu

 • Hàng hóa tạm nhập, sau đó tái xuất, cho mục đích trưng bày nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định;
 • Hàng hóa nhập khẩu để hình thành tài sản cố định của các dự án được khuyến khích theo quy định, bao gồm: máy móc thiết bị; một số phương tiện vận chuyển nguyên liệu thô và phụ tùng thay thế M&E, và vật liệu xây dựng không thể sản xuất tại Việt Nam;
 • Một số hàng hóa nhập khẩu cho hoạt động dầu khí;
 • Hàng hóa tạm nhập (sau đó tái xuất) để thực hiện các dự án ODA;
 • Hàng hóa (ví dụ như vật liệu, bán thành phẩm) được nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho các đối tác nước ngoài.

 3. Ưu đãi thuê đất

Dự án

Thời hạn miễn

Trong danh sách khuyến khích đầu tư các cơ sở phát triển kinh doanh mới.

3 năm

Đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

7 năm

Đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; các dự án thuộc danh mục danh mục ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.11 năm

Các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.15 năm