tax

Zaměstnanecké benefity a změny u fyzických osob

Barbora Halousková
30.11.2023
tax
Změny v benefitech z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele a další změny týkající se fyzických osob.

Jak již bylo v předchozím článku naší série věnované Konsolidačnímu balíčku pro rok 2024 slíbeno, přinášíme vám další téma – tentokrát zejména zaměstnanecké benefity a další změny s dopadem na zdanění příjmů fyzických osoby.

Na úvod tohoto tématu bychom chtěli informovat, že Konsolidační balíček byl 22. listopadu 2023 podepsán prezidentem ČR, a tedy je již jisté, že bude od 1. ledna 2024 platit.

Zaměstnanecké benefity

Mnoho zaměstnavatelů využívá různé zaměstnanecké benefity nejen aby zatraktivnili nabídky pracovních pozic, ale jednoduše také proto, že v některých případech se může jednat o výhodnou daňovou optimalizaci. Ideální nastavení zaměstnaneckých benefitů totiž umožňuje osvobozený příjem na straně zaměstnance a zároveň daňovou uznatelnost nakoupeného benefitu u zaměstnavatele.

Poskytnutí služebního vozidla pro soukromé účely

Za předpokladu, že je zaměstnanci bezplatně umožněno využití firemního vozidla jak pro služební, tak soukromé účely, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci tento benefit zahrnout do jeho příjmů, tedy z výše vstupní ceny vozidla srazit daň a pojistné. Zákon doposud stanovoval hodnotu 0,5 % vstupní ceny pro nízkoemisní vozidla a 1 % pro ostatní vozidla. Od roku 2024 se doplňuje hodnota 0,25 % pro bezemisní vozidla. Nově budou nízkoemisní a bezemisní vozidla v zákoně přesně definována. Detailnější informace si můžete přečíst v našem starším článku. 

Stravenky / stravenkový paušál / závodní stravování

U stravenek a stravenkového paušálu dojde ke sjednocení daňových režimů. Pro všechny příspěvky na stravování bude platit osvobození na straně zaměstnance do výše 70 % horního limitu stravného pro pracovní cestu v rozmezí 5-12 hodin, tedy tak jak bylo doposud aplikováno u stravenkového paušálu. Překročení limitu představuje nepeněžní příjem na straně zaměstnance, který bude podléhat zdanění a také odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. U zaměstnavatele se v každém případě bude jednat o daňově uznatelný náklad.

Nepeněžní benefity s limitem

Jedná se například o benefity ve formě zboží a služeb zdravotního a obdobného charakteru (např. brýle, kontaktní čočky apod.), rekreace, zájezdu, dále možnosti využívat firemní knihovny, vstupů do sportovních zařízení, na kulturní a sportovní akce a jiné.

Nově je stanoven celkový limit pro osvobození u zaměstnance ve výši poloviny průměrné mzdy za daný rok. Pro rok 2024 bude limit činit 21 983 Kč. Pokud tedy zaměstnavatel v roce 2024 poskytne zaměstnanci příspěvek na dovolenou 25 000 Kč a také lístky do divadla ve výši 2 000 Kč, příjem zaměstnance, který bude podléhat zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění bude činit 5 017 Kč.

Pro zaměstnavatele budou osvobozené benefity daňově neuznatelné, naopak nadlimitními náklady si může ponížit základ daně. U příkladu uvedeného výše bude u zaměstnavatele nedaňovým nákladem částka 21 983 Kč, částka 5 017 Kč pak bude daňově uznatelná.

Dary zaměstnancům

Dochází ke zrušení osvobození darů v nepeněžní podobě do 2 000 Kč ročně poskytované za podmínek vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb, (například nepeněžní dary v případě pracovních či životních výročí). Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnanci k jeho životnímu jubileu 50 let předá kytici v hodnotě 1 500 Kč, bude tato částka představovat zdanitelný příjem zaměstnance, který podléhá také odvodům na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Akce pořádané zaměstnavatelem

Příjem z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na akci pořádané zaměstnavatelem bude za určitých podmínek na straně zaměstnance osvobozen od zdanění. Takovými akcemi zaměstnavatele může být třeba konání vánočního večírku, oslavy výročí firmy, dětské dny apod. Je však důležité, aby akce v tomto případě naplňovala podmínky „neveřejnosti“, tj. s účastí zaměstnanců a jejich blízkých, dále má být naplněna podmínka „přiměřenosti“, čímž běžně není třeba uspořádání večírku v exotické oblasti, a také se má jednat o akce „příležitostné“, kam zcela jistě nespadají každotýdenní akce. Důvodem pro toto osvobození je zejména to, aby náklady na jeho pořádání nemusely být přepočítány na jednotlivé účastníky večírku, a u zaměstnance by se tak nemusel hlídat společný limit 50 000 Kč poskytnutého nepeněžního benefitu (viz níže).

Další změny u zdanění fyzických osob

V druhé části článku také shrnujeme některé avizované změny, které mohou mít podstatný dopad na zdanění příjmů fyzických osob obecně.

  • Dochází ke snížení hranice pro uplatnění progresivní sazby daně (23 %) z 48násobku na 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2024 se jedná o částku 1 582 812 Kč ročně.
  • U bezúplatných příjmů (dary peněžní či nepeněžní) se částka pro osvobození zvyšuje z 15 000 Kč na 50 000 Kč.
  • U vybraných druhů ostatních příjmů (např. příjmy z příležitostné činnosti, státní příspěvek u stavebního spoření, kurzové zisky při směně peněz, ceny z veřejných soutěží atd.) se zavádí společný roční limit pro osvobození ve výši 50 000 Kč.
  • Státní příspěvek u stavebního spoření poklesne z maximálních 2 000 Kč na 1 000 Kč u stávajících i nových smluv a bude považován za ostatní příjem, který bude nutné zdanit. Zároveň se započítává hodnota tohoto příjmu do limitu 50 000 Kč pro osvobození, jak uvádíme v předchozím bodě.
  • Zdanění se dále dotkne některých kurzových zisků při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně, pokud se nejedná o účet zahrnutý v obchodním majetku (obecně podnikatelský účet). Oproti ziskům lze zohlednit kurzovou ztrátu. Výjimku ve zdanění představuje směna peněz z účtu, který je vedený v cizí měně na evropském regulovaném trhu nebo na obdobném zahraničním regulovaném trhu, na kterém se obchody s těmito měnami uskutečňují. Zároveň je možné část zisku osvobodit v rámci společného limitu 50 000 Kč pro osvobození.
  • Od roku 2025 se zavádí také limitace osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nebo podílů na 40 milionů Kč.

Slevy na dani

  • Sleva na manžela/ku může být uplatněna kromě dosavadní podmínky limitu příjmů do 68 000 Kč ročně navíc za splnění nové podmínky péče o dítě do věku 3 let.
  • Sleva na studenta se ruší.
  • Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovné, se taktéž ruší.

Nezdanitelné části základu daně

Již nebude možné od základu daně odečíst zaplacené členské příspěvky odborové organizaci jejím členem ani úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Dohody o provedení práce

Do konce roku 2023 bylo umožněno uzavírání dohod o provedení práce (DPP) do 10 000 Kč měsíčně u jednotlivého zaměstnavatele, z čehož neplynula povinnost odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, ačkoli bylo uzavřeno u různých zaměstnavatelů DPP několik. Zdanění a odvodům tak podléhalo pouze překročení výše uvedené částky u jednoho zaměstnavatele za měsíc.

Od roku 2024 se mění podmínky odvodů pojistného a vznikají limity navázané na průměrnou měsíční mzdu. O tom, jaké procento limitu zavazuje k odvodům pojistného, rozhoduje to, zda je DPP uzavřena za daný měsíc pouze u jednoho zaměstnavatele nebo jich je více. Jedna DPP u jednoho zaměstnavatele stanovuje limit 25 % průměrné mzdy (10 500 Kč pro rok 2024). V případě uzavření více DPP u vícero zaměstnavatelů je tento limit stanoven ve výši 40 % průměrné mzdy (17 500 Kč pro rok 2024).

 

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe