Privacy Policy

Oznámení o ochraně osobních údajů

Datum účinnosti: 25. března 2018

Toto oznámení o ochraně osobních údajů má dvě části.

Část 1: Dle Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR) jsme povinni aktualizovat zmínky o ochraně osobních údajů v našich jmenovacích dopisech zasílaným klientů a v případě jednotlivých klientů poskytnout konkrétní podrobnosti týkající se naší Společnosti a shromažďování a používání vašich osobních údajů. Toto je podrobněji rozvedeno dále.

Část 2: V druhé části jsou uvedené postupy, které při shromažďování informací z této Stránky dodržujeme, pokud jde o ochranu osobních údajů veškerých návštěvníků.

Část 1

Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsou členy Crowe Global, švýcarské sdružení (Crowe Global). Každá členská společnost Crowe Global je samostatným a nezávislým právním subjektem.

Sídlo Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. se nachází na adrese U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7 Holešovice, Česká republika. Našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo emailem na adrese: [email protected]

Jaká jsou vaše práva?

Pokud si kdykoli budete myslet, že informace, které o vás zpracováváme, jsou nesprávné, můžete požádat o poskytnutí těchto informací a případně o jejich opravu nebo výmaz. Pokud byste chtěli podat stížnost ohledně toho, jak s vašimi osobními údaji nakládáme, můžete nás kontaktovat a my danou záležitost prošetříme.

Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni nebo jste toho názoru, že zpracovávání vašich osobních údajů není v souladu s právními přepisy, pak máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Pokud se s vámi nedohodneme jinak, budeme o vás shromažďovat pouze základní osobní údaje, které nezahrnují jakékoli „citlivé osobní údaje“. Tyto informace zahrnují vaše jméno, pracovní adresu, emailovou adresu a název pracovní pozice.

Celý seznam vašich práv dle GDPR je následující:

 1. Právo přístupu k osobním údajům, které o vás máme v držení;
 2. Právo na opravu a aktualizaci osobních údajů, které o vás máme v držení;
 3. Právo na výmaz vašich osobních údajů;
 4. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů;
 6. Právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním, pokud jde o zpracování, ke kterému byl tento souhlas vyžádán;
 7. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je to daný případ;
 8. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Shromažďování údajů

Abychom vám mohli poskytovat naše služby a uplatnit naše právo na zaplacení našich služeb, potřebujeme znát základní osobní údaje, a to dle běžných obchodních podmínek / smlouvy uzavřené s vámi. Pokud nám tyto informace neposkytnete, nebudeme schopní vám požadované služby poskytnout. Nebudeme o vás shromažďovat jakékoli osobní údaje, které nepotřebujeme k poskytnutí a monitoringu služeb, na jejichž poskytnutí vám jsme se dohodli.

Používání údajů

Veškeré osobní údaje, které o vás máme v držení, budou zpracované našimi pracovníky v Polsku a žádná třetí strana nebude mít k vašim osobním údajům přístup, pokud by povinnost poskytnout je třetí straně pro nás nevyplývala z právních předpisů. Níže jsou uvedené právní základy, na základě kterých naše Společnost vaše údaje zpracovává.

Část našeho zpracovávání je potřeba k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů. Například, Společnost je regulovaným subjektem, a tudíž má povinnost jednat jako správce údajů a informovat o určitých záležitostech své regulátory nebo orgány činné v trestním řízení.

Osobní údaje můžeme též zpracovat, pokud je to potřeba k plnění smlouvy uzavřené s vámi, nebo pokud je to potřeba ke krokům směřujícím k jejímu uzavření. Příkladem je zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb.

Zároveň vás budeme informovat o dalších službách, které vám můžeme nabídnout, a o aktualitách týkajících se našich aktivit.

Pokud mají být vaše informace použité k jinému účelu, než bylo výše uvedeno, budeme k tomu nejprve vyžadovat váš souhlas.

Podnikneme veškeré rozumné kroky, aby bylo zajištěno, že vaše osobní údaje jsou zpracovávané bezpečně, přičemž více informací naleznete na našich webových stránkách.

Jak dlouho si je ponecháme

Pokud dáte souhlas k marketingu, pak si jakékoli informace, které používáme pro tento účel, ponecháme do doby, než nás informujete, že už tyto informace nadále nechcete získávat.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze s těmi třetími stranami (včetně dalších správců údajů), u kterých je to potřeba k plnění úkolů správce údajů, nebo u kterých jste nám k tomu nejprve dali souhlas. Je pravděpodobné, že budeme muset vaše údaje sdílet s

 • ostatními členy skupiny ve stejně skupině se Společností (každý člen bude samostatným právním subjektem a bude mít vůči vám odpovědnost jako správce údajů);
 • našimi zástupci, dodavateli a zhotoviteli. Například, můžeme požádat dodavatele, aby našim jménem zasílal newslettery, nebo aby spravoval software naší databáze, či nám poskytoval služby v oblasti administrativy, IT a další s tím spojené služby.

Jakékoli osobní údaje převáděné do zemí nebo na území mimo Evropskou Unii budou zasílány pouze do systémů, které mají ekvivalentní opatření na ochranu lidských práv, a to buď na základě mezinárodních dohod a smluv schválených Evropskou Unií.

Část 2

V Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsme se zaměřili na implementaci čestných informačních postupů, které jsou navržené k ochraně vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli otázky, nebo pokud máte pocit, že vaše obavy nebyly v našem prohlášení o ochraně osobních údajů vyřešeny, nebo si s námi chcete pouze promluvit, neváhejte nás kontaktovat na emailu [email protected]

Shromažďování údajů

Shromažďujeme osobně identifikovatelné informace, které nám návštěvníci této Stránky dobrovolně poskytli (Uživatelské údaje). Uživatelské údaje, které Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. od návštěvníků Stránky obdrží, zahrnují křestní jméno, příjmení, emailovou adresu, funkci, společnost, pracovní telefon, stát, zprávu, kterou nám návštěvník zasílá, a jakékoli další informace, který nám jsou návštěvníky poskytnuté v emailových zprávách nebo jejich přílohách.

Typicky jsou Uživatelské údaje shromažďované k tomu, aby pomohly návštěvníkům:

 • registrovat se v určitých částech Stránky,
 • distribuovat vyžadované referenční materiály,
 • podávat životopisy nebo informace o profesní historii,
 • podávat formuláře s žádostmi absolventů,
 • kontaktovat nás s žádostí o další informace,
 • vkládat krátké průzkumy, kvízy nebo dotazníky výkonnosti,
 • registrovat se k událostem, kurzům nebo konferencím.

Je zásadou Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. omezovat objem shromažďovaných informací pouze na minimum informací, které je potřeba ke splnění žádosti návštěvníka Stránky.

Záměrem Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. není zjišťovat prostřednictvím naší Stránky jakékoli citlivé informace, pokud to pro účely náboru není vyžadováno právními předpisy. Citlivé informace zahrnují různé druhy údajů týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženství nebo obdobné víry, členství v odborových orgánech, fyzického nebo psychického zdraví, sexuálního života nebo trestního rejstříku.

Používání Uživatelských údajů

Uživatelské údaje získané Stránkou jsou používané pro interní obchodní účely Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o., pokud jde o žádost návštěvníka. Tyto údaje nejsou s ostatními sdílené pro účely, které s tímto nesouvisí, pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nebo pokud není návštěvník Stránky informován o něčem jiném.

Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. vynakládají v praxi maximální možné úsilí, aby se vyhnuli nadbytečnému nebo zbytečnému shromažďování údajů. Pokud se návštěvník domnívá, že Stránka shromáždila nadbytečné informace, žádáme takového návštěvníka, aby nás ohledně jakýchkoli jeho obav kontaktoval na emailové adrese [email protected].

Kromě případů, kdy si návštěvníci výslovně zvolí možnost získávat konkrétní marketingové a další informační materiály společností Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o., společnosti Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. nebudou používat osobní údaje shromážděné z naší Webové stránky k distribuci marketingových nebo informačních materiálů.

Třetí strany

Je zásadou Crowe Advartis Accounting s.r.o.’s a Crowe Advartis Audit s.r.o., že Uživatelské údaje jsou sdílené s třetími stranami pouze za následujících okolností:

 • pokud o to návštěvník výslovně požádal;
 • pokud je to nezbytné k doručení publikací nebo referenčních materiálů vyžádaných daným návštěvníkem;
 • pokud je to nezbytné k usnadnění konferencí nebo událostí, které pořádá třetí strana;
 • pokud je to nezbytné ke splnění jakékoli jiné žádosti návštěvníka.

Kategorie třetích stran, se kterými Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. mohou sdílet osobě identifikovatelné informace, zahrnují federální, státní a místní orgány a další členy skupiny Crowe Horwath. Tato Stránka neshromažďuje a nesestavuje osobně identifikovatelné informace pro šíření nebo prodej třetím stranám pro marketingové účely týkající se spotřebitelů.

Používání cookies

Cookie je malá část dat, které webová stránka zasílá do internetového prohlížeče v počítači návštěvníka, aby takový počítač mohl být při návratu návštěvníka rozpoznán. Cookies umožňují našemu webovému serveru rozpoznat počítač připojující se ke Stránce, což na oplátku umožňuje serveru ve srovnání s první návštěvou rychlejší načítání stránek. Dále mohou být námi cookies používané pro tvorbu statistik o využívání Stránky internetovými uživateli, a to shromažďováním a analýzou dat, jako jsou: nejčastěji navštěvované stránky, čas, který uživatelé na každé stránce stráví, výkonnost stránky atd. Shromažďováním a používáním těchto dat se snažíme vylepšit kvalitu Stránky.

Údaje shromážděné našimi servery a/nebo prostřednictvím cookies, které mohou být uložené ve vašim počítači, nebudou uchovávané po dobu delší, než která je potřeba k plnění účelů uvedených výše. V každém případě není možné takové informace uchovávat po dobu delší než jeden rok.

Navigační údaje o návštěvnících stránky jsou našimi servery shromažďované automaticky. Pokud nechcete, aby o vás byly tyto navigační údaje shromažďované, doporučujeme, abyste Stránku nepoužívali. Každý návštěvník také může svůj prohlížeč nastavit tak, aby ukládání cookies na jeho pevném disku blokoval, čímž je minimalizováno množství údajů, které mohou být o vašem pohybu na Stránce shromažďované. Prohlížeč lze také na počítači nastavit tak, aby vás informoval, pokud je konkrétní cookie ukládána na pevný disk vašeho počítače. Většinu prohlížečů lze nastavit tak, aby cookies nebyly v počítači ukládané. Pro optimální používání Stránky nicméně doporučujeme, aby návštěvníci ukládání cookies v jejich počítači neblokovali.

Veškeré servery a počítačové systémy Crowe Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsou chráněné před vnějším narušením. Ve výsledku jsou tak veškeré údaje, které mohou být o návštěvnících Stránky prostřednictvím cookies shromážděné, chráněné před neoprávněným přístupem.

Cookies používané na Stránce jsou aktivní pouze po dobu dané návštěvy. Cookies používané na této stránce nejsou v počítači návštěvníka ukládané po zavření vašeho internetového prohlížeče. Informace generované využitím cookies mohou být uspořádány do jednoho celku, aby nebylo možné identifikovat jakéhokoli jednotlivce.

V některé fázi můžeme cookies využívat k identifikaci uživatelů při jejich návštěvě Stránky za účelem využití služeb na míru. Za takových okolností mohou být tyto cookies ukládány na pevném disku jejich počítače i po uzavření internetového prohlížeče. Cookies používané v souvislosti s takovými službami nám umožňují vytvořit profil našich uživatelů a vytvářet personalizované verze této Stránky.

Pro více informací ohledně cookies se podívejte na domovskou stránku webu Komisaře pro informace (Information Commissioner) nebo organizace Interactive Advertising Bureau.

Každý návštěvník si může zvolit, že nebude přijímat soubory obsahující cookies, a to nastavením svého internetového prohlížeče. Postup, jak odmítání cookies nastavit, se může v každém softwarovém produktu lišit. Prosíme, podívejte se do nápovědy k vašemu internetovému prohlížeči nebo do manuálu dodavatele vašeho softwaru, pokud si přejete cookies odmítnout.

Převod Uživatelských údajů mimo Jurisdikci uživatele

Internet je globální prostředí. Abychom mohli Stránku poskytovat, může být potřeba i převod Uživatelských údajů do míst mimo jurisdikci, ve které si návštěvník Stránku prohlíží (Jurisdikce uživatele), a zpracovat Uživatelské údaje mimo Jurisdikci uživatele. Pokud je Jurisdikce uživatele uvnitř Evropského hospodářského prostoru (EHP), prosíme, mějte na paměti, že takové převody a zpracování osobních údajů se mohou odehrávat i na místech mimo EHP. Jakékoli údaje odeslané nebo nahrané uživateli mohou být přístupné v jurisdikcích mimo Jurisdikci uživatele (a tedy i mimo EHP). Úroveň ochrany údajů poskytovaná v takových jurisdikcích může být nižší než ta, která je poskytovaná v Jurisdikci uživatele (dle dané situace) uvnitř EHP.

Uživatelské údaje mohou být spravované a zpracované jakoukoli kanceláři Crowe, přičemž některé se nacházejí mimo EHP. Umístění našich kanceláři se může měnit a Crowe může kdykoli získat další kanceláře v jakémkoli počtu zemí a na jakémkoli počtu území, přičemž libovolný počet z nich může jednat jako správce údajů a/nebo zpracovávat osobní údaje návštěvníků. Používáním Stránky a poskytováním jakýchkoli osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů) prostřednictvím Stránky nebo emailové adresy na Stránce uvedené dávají návštěvnicí souhlas s takovými převody za předpokladu, že jsou tyto převody v souladu s účely, které jsou uvedené výše, případně na jiném místě v Právním upozornění nebo Zásadách ochrany osobních údajů. Prosíme, nezasílejte nám osobní údaje, pokud nesouhlasíte s převodem těchto informací do míst mimo Jurisdikci uživatele (tedy i mimo EHP, pokud je to daný případ).

Odkazy třetích stran

Na Stránce existuje několik míst, na kterých se mohou nacházet odkazy na jiné Webové stránky, které nejsou provozované společnostmi Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. a nemusí tak splňovat jejich zásady ochrany osobních údajů. Pokud návštěvníci těmito odkazy odcházejí na jiné Webové stránky, pak se zásady ochrany osobních údajů Crowe Advartis Accounting s.r.o.’s a Crowe Advartis Audit s.r.o. nadále nepoužijí. Doporučujeme návštěvníkům, aby si prošli zásady ochrany osobních údajů na každé takové stránce před tím, než poskytnou jakékoli osobně identifikovatelné informace.

Možnost volby

Je zásadou, že po návštěvnících není k přístupu na Stránku vyžadována registrace. Osobně identifikovatelné informace poskytnuté prostřednictvím Stránky společnostem Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsou návštěvníky poskytované dobrovolně. Pokud se návštěvníci později rozhodnou odhlásit se ze seznamu pro zasílání sdělení nebo zrušit jakoukoli registraci, poskytneme svým návštěvníkům k tomuto pokyny v příslušné části Webové stránky nebo v individuálním sdělení; nebo návštěvník může kontaktovat Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. na emailové adrese [email protected]

Přístup

Každý návštěvník má právo přístupu k osobním údajům, které prostřednictvím Stánky poskytl.

Pokud chce uživatel informace aktualizovat, měl by se vrátit k registračnímu procesu. Dotazy ohledně přesnosti dříve poskytnutých identifikovatelných informací a žádosti o odstranění informací by měly být směřované na emailovou adresu [email protected]

Zabezpečení

Všichni partneři a zaměstnanci Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. jsou instruovaní, aby jednali v souladu s firemními zásadami zabezpečení. Přístup k osobně identifikovatelným informacím je poskytnut pouze oprávněným osobám a tito zaměstnanci musí odsouhlasit, že budou zajišťovat důvěrnost takových informací.

Úpravy

Společnosti Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. si vyhrazují právo kdykoli toto prohlášení změnit nebo doplnit. Datum účinnosti je vždy zobrazeno na začátku tohoto prohlášení. Aby měli návštěvníci aktuální informace, společnosti Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. budou uživatele informovat o podstatných změnách našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, a to výslovnou informací o tom, kde lze na domovské stránce našeho webu nalézt odkaz na aktualizované Zásady ochrany osobních údajů.

Souhlas

Používáním Stránky a poskytováním jakýchkoli osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů) prostřednictvím Stránky nebo emailové adresy na Stránce uvedené dávají návštěvnicí souhlas s používáním jejich osobních údajů způsobem, který je uveden v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Prosíme, nezasílejte nám osobní údaje, pokud nesouhlasíte s použitím takových informací tímto způsobem.

Autorské právo

Veškeré dokumenty, programy, publikace, návrhy, produkty, procesy, software, technologie, informace a nápady (Obsah) poskytnuté nebo popsané na této Stránce jsou majetkem společností Crowe Advartis Accounting s.r.o. a Crowe Advartis Audit s.r.o. a/nebo s nimi spojených osob nebo dodavatelů a jsou chráněné polskými a mezinárodními právními předpisy na ochranu autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví, pokud není uvedeno jinak. Takový Obsah je uživatelům této Stránky poskytován pouze pro informativní účely. Pokud to není výslovně dovoleno níže, nebo pokud to nedovolují účinné právní předpisy, uživatelé nejsou oprávnění kopírovat (s výjimkou rozsahu, který je vyžadován pro používání této stránky v souladu s Právním upozorněním), ukládat na jakémkoli médiu (včetně jakékoli jiné stránky), distribuovat, převádět, opětovně převádět, vysílat, upravovat nebo jinak zpřístupňovat nebo sdělovat veřejnosti jakoukoli část Stránky, ale ani systematicky získávat ze Stránky materiál nebo jakékoli dokumenty jejím prostřednictvím přístupné, či jakýmkoli způsobem komerčně Stránku nebo jakékoli dokumenty jejím prostřednictví, případně jakoukoli jejich část, využívat, a to bez předchozího písemného dovolení.

Legislativa týkající se cookies

Co je cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky, které navštívíte, ukládají do vašeho počítače. Používají se k tomu, aby mohly webové stránky fungovat, případně aby mohly fungovat efektivněji, ale i aby poskytovaly informace majitelům dané stránky.

Co cookie dělá?

Cookie ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení informace, které jsou odesílané dané webové stránce při každé vaší návštěvě zpět. Někdy jsou takové informace nezbytné k přístupu k funkcím webové stránky, například, pokud se potřebujete registrovat na seminář nebo požádat o pracovní pozici, tak cookie webové stránce umožní rozpoznat vaše přihlašovací údaje.

Cookie lze používat také k vytvoření profilu o vaší aktivitě na webové stránce; které stránky navštěvujete, kolik času na každé stránce strávíte. Webová stránka může následně tyto informace používat k úpravě stránek, které uvidíte při budoucí návštěvě tohoto webu.

Naše zásady týkající se cookies

Chápeme, že se potřebujete k těm nejvíce relevantním informace dostat snadno a rychle. Našim hlavním cílem při používání cookies tak je poskytnout vám tu nejvíce optimalizovanou „uživatelskou zkušenost“, která je možná.

Cookies používáme, abychom vám pomohli pohybovat se po této webové stránce a využívat konkrétní funkce efektivněji.

Náš nástroj pro analýzu webové stránky využívá cookies, aby mohl analyzovat, kdy a kde návštěvníci naše webové stránky používají, nicméně tato informace není propojená s osobně identifikovatelnou informací. Tato data používáme pouze ke zlepšení vašeho zážitku. Například, jsme schopní zjistit, jaký je každý týden ten nejpopulárnější obsah a podle toho aktualizovat naší domovskou stránku, aby odrážela současný zájem.

Po posouzení cookies, které používáme (viz. seznam níže), a benefitů, které přinášejí našim návštěvníkům a členům, máme v současnosti zavedenou zásadu „implicitního souhlasu“. To znamená, že předpokládáme, že s používáním našich cookies souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, máme pro vás manuál, který vám pomůže upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby odpovídal úrovni zabezpečení, kterou vyžadujete (viz. „Jak spravovat cookies v nastavení vašeho internetového prohlížeče“ níže).

Pro další podrobnosti ohledně cookies navštivte www.aboutcookies.org