tax

Nový zákon o účetnictví a zavedení funkční měny

Veronika Žáčková
26.09.2023
tax
Podle posledních plánů má nejpozději 1. ledna 2025 vstoupit v účinnost nový zákon o účetnictví. Hlavním cílem nové úpravy zákona je koncepční sladění s uznávanými účetními rámci ve světě tak, aby nekolidovala s požadavky práva EU. Zákon slibuje snížení administrativní zátěže a posun vedení účetnictví k mezinárodním standardům a tím zkvalitnit a zvýšit transparentnost účetních závěrek. 

V tomto článku se budeme zabývat rozšířením používání mezinárodních účetních standardů a jednou z nejvíce diskutovaných změn, a to možnosti vést účetnictví v jiné než české měně.

Jak dojde k rozšíření mezinárodních účetních standardů?

Nový zákon počítá s rozšířením povinnosti, případně možnosti používat mezinárodní účetní standardy. Povinné by měly být pro obchodní korporace, jejichž investiční cenné papíry jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu, a dále pro většinu finančních institucí včetně investičních fondů. Dobrovolně by pak mezinárodní účetní standardy mohly používat daňové subjekty spadající pod Specializovaný finanční úřad nebo účetní jednotky, které předpokládají, že budou v účetním období zahrnuty v konsolidované účetní závěrce sestavené podle mezinárodních účetních standardů. V této souvislosti bude z daňového pohledu důležité, zda dojde k očekávané změně zákona o daních z příjmů, která by umožnila použít finanční výkazy připravené podle mezinárodních účetních standardů i pro stanovení základu daně. 

Co znamená institut funkční měny?

Zákon nově zavádí nový institut funkční měny. Jde o měnu, ve které účetní jednotka uskutečňuje převážnou část svých činností. Vhodně zvolená funkční měna by měla splňovat následující kritéria:

 • měna, která nejvíce ovlivňuje ceny zboží a služeb účetní jednotky;
 • měna státu, jehož konkurenční prostředí a právní regulace se převážně podílejí na určení prodejní ceny zboží a služeb nabízených danou účetní jednotkou nebo měna, která nejvýrazněji ovlivňuje pořizovací náklady zboží a služeb;
 • měna, ve které jsou obvykle získávány příjmy z provozních aktivit účetní jednotky;
 • míra, jakou měna ovlivňuje mzdové a další náklady, které jednotka musí vynaložit při výrobě a prodeji zboží a poskytování služeb;
 • měna, ve které jsou vytvářeny zdroje z finančních aktivit nebo získávány příjmy ze zahraničních provozních činností;
 • podíl transakcí účetní jednotky provedených v dané měně je vyšší než 50 %.

Při posuzování, zda je opravdu daná měna funkční měnou, by měla účetní jednotka vycházet z výše uvedených kritérií jak v kontextu minulých účetních období, tak v kontextu budoucího předpokládaného vývoje účetní jednotky. Povinnost prokázat splnění podmínek pro použití cizí měny bude totiž mít účetní jednotka.

Jaké jsou základní předpoklady používání funkční měny?

 • Přechod na funkční měnu je možnost, nikoliv povinnost.
 • Funkční měnou je prozatím navrhována měna EUR, USD nebo GBP, a to za předpokladu, že většina transakcí účetní jednotky je evidována v dané cizí měně. Účtování ve funkční měně mohou využít například účetní jednotky, které většinu svých výnosů realizují v cizí měně (např. EUR) a stejně tak převažující část nákladů mají v této cizí měně. Jelikož stávající právní úprava ukládá vést účetnictví v jednotkách české měny, vznikají těmto účetním jednotkám účetní kurzové zisky a ztráty a přechodem na režim účtování ve funkční měně účetní jednotka vzniku těchto kurzových rozdílů předejde.
 • Změna je možná pouze k prvnímu dni účetního období.
 • Přechod zpět na vykazování v CZK či v jiné funkční měně není možný. Změna je možná jen pokud dojde k faktické změně vykazovaných transakcí v účetní jednotce, tj. zvolená jiná měna přestane být funkční měnou.

A jaké jsou výhody a nevýhody změny funkční měny účetní jednotky?

Mezi výhody spojené s přechodem na cizí měnu v účetnictví se dá zahrnout:

 • omezení nebo úplná eliminace kurzových rozdílů, což by mělo vést k jednoduššímu účetnictví a k přesnějšímu zachycení hospodaření společnosti;
 • zjednodušení přípravy konsolidovaných účetních závěrek a zjednodušení interního reportingu, pokud česká účetní jednotka může přejít na stejnou měnu, jakou používá skupina;
 • zvýšení srovnatelnosti účetnictví se zahraničím.

Za nevýhody spojené s přechodem na účetnictví v jiné měně, než v korunách se považuje:

 • nepřipravenost mzdového systému společnosti, tj. že mzdový systém neumožňuje počítat mzdy v cizí měně – vždy se bude muset vše konvertovat do a z korun českých;
 • účetní softwary nemusí být schopné s funkční měnou správně pracovat;
 • stát obecně vychází z předpokladu, že účetní jednotky účtují v korunách. Například limity pro audit a konsolidaci jsou stanovené pouze v korunách, i když návrh zákona popisuje mechanismus jejich přepočtu do funkční měny. Dotační tituly mohou vyžadovat některé účetní hodnoty a je otázka, jestli budou připravené pracovat s jinými měnami než s korunami.

Jak to bude s funkční měnou v daních?

S funkční měnou souvisí také novela zákona o daních z příjmů. Týkat se to bude ale pouze právnických osob, které vedou účetnictví ve funkční měně. Ačkoli jsme se již výše dozvěděli, že přechod účetní jednotky na funkční měnu je možností, nikoli povinností, v oblasti daní po tomto přechodu nebude volba možná a funkční měna musí být použita pro účely výpočtu daně z příjmů. Nicméně, v současné chvíli platí stav takový, že tvrdit a stanovit daň bude možné pouze v českých korunách, a to z limitujících technických možností systému správce daně. Je však možné, že i v této oblasti dojde v budoucnu k vývoji. To ale nelimituje zaslání platby v cizí měně, což je v zásadě umožněno již dávno, která bude na účet správce daně připsána v českých korunách.

Závěrem lze shrnout, že smyslem zavedení funkční měny do českého prostředí je umožnit společnostem používat pro účetnictví měnu, ve které fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích obchodních transakcí, a tím přispět ke zefektivnění vedení účetnictví po praktické stránce, kdy se sníží počet přepočtů a minimalizuje vznik kurzových rozdílů a také usnadní interní reporting jednotlivých poboček v rámci jedné korporace. Globálně se pak možností používat v účetnictví mezinárodní účetní standardy zlepší srovnatelnost účetních dat v rámci celé EU a světa.

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Účetnictví