tax

Konsolidační balíček: daň z příjmů právnických osob

Lucie Javorová
09.11.2023
tax
8. listopadu 2023 byl senátory schválen návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček). V dnešním článku se zaměříme na změny, které tento balíček přináší v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Zvýšení sazby daně

Novela zákona o daních z příjmů v konsolidačním balíčku obsahuje zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19% na 21%.

Omezení daňové uznatelnosti u vozidel

Zavádí se omezení uznatelnosti daňových výdajů u osobních automobilů formou limitace vstupní ceny vozidel kategorie M1 na 2 mil. Kč. Dopad této limitace bude jak pro vstupní cenu, zvýšenou vstupní cenu (tj. po technickém zhodnocení), tak i změněnou vstupní cenu (tj. zvýšení nebo snížení vstupní ceny již odpisovaného vozidla z jiného důvodu než technického zhodnocení). Nebude již tedy možné uplatnit daňové odpisy převyšující v úhrnu částku 2 mil. Kč na jedno vozidlo kategorie M1.

Pozor také na vyřazení vozidla. V tomto případě bude daňová zůstatková cena ve výši, jako by bylo vozidlo odepisováno ze vstupní ceny bez limitace. Zákonodárce chce tímto zamezit uplatnění daňově neuznatelné části odpisů při vyřazení vozidla přes vyšší zůstatkovou cenu. Současně nebude možné při prodeji vozidla využít pravidlo, že příjem související s nedaňovým nákladem nepodléhá zdanění.

Pro úplnost uvádíme definici vozidla kategorie M1 pro účely daní z příjmů, která vychází z EU legislativy. Jedná se o motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu osob a jejich zavazadel s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a bez prostoru pro stojící cestující.

Prodloužení mimořádných odpisů

Využití možnosti uplatňovat mimořádné daňové odpisy dlouhodobého majetku bude prodloužena, ale bude se vztahovat pouze na bezemisní vozidla pořízená mezi 1.1.2024 a 31.12.2028. Bezemisní vozidlo je definováno jako vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík nebo jiný způsob pohonu, při kterém nevznikají žádné emise CO2.

Dary

Prodlužuje se platnost pravidel pro uplatnění hodnoty daru jako položky snižující základ daně (rozšířená o možnost uplatňování darů pro Ukrajinu) také pro rok 2023, a to za stávajících podmínek

Dále nově nebude možné daňově uplatnit darování propagačního předmětu do 500 Kč ve formě tichého vína.

Možnost nezdanění kurzový rozdílů

Zavádí se možnost vyloučit nerealizované kurzové rozdíly ze základu daně v období jejich vzniku (zaúčtování) a do základu daně je zahrnout až v období, kdy je kurzový rozdíl realizován.

Tuto možnost bude moci využít poplatník daně z příjmů, který

  • je účetní jednotkou a vede podvojné účetnictví,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • není v likvidaci, a
  • podá správci daně oznámení o vstupu do režimu vylučování kurzových rozdílů.

Oznámení o vstupu do režimu je nutno podat správci daně do 3 měsíců od prvního dne zdaňovacího období. Ukončení tohoto režimu může být jak dobrovolné, tak vynucené skutečnostmi uvedenými v zákoně. Při dobrovolném ukončení poplatník přestává být poplatníkem v režimu vylučování kurzových rozdílů uplynutím druhého zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém správci daně oznámí vystoupení z režimu vylučování kurzových rozdílů.

Oznámení o příjmech plynoucí do zahraničí

Oznamovací povinnost plátce příjmu plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, se použije i pro takový příjem, který je od daně osvobozen nebo nepodléhá podle mezinárodní smlouvy zdanění v České republice, a to nově pouze u následujících pasivních příjmů:

  • licenční poplatky;
  • podíly na zisku; a
  • úroky.

Zaměstnanecké benefity

Této problematice se budeme věnovat v jednom z našich příštích článku, a to jak z pohledu zaměstnavatele tak z pohledu zaměstnance.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe