Poskytování darů na pomoc Ukrajině

Poskytování darů na pomoc Ukrajině

Lucie Švarcová
25.04.2022
Poskytování darů na pomoc Ukrajině
Mnoho lidí i firem již poskytlo a stále poskytuje dary na pomoc Ukrajině. Dary putují přímo na Ukrajinu, ale také pomáhají i zde v České republice obyvatelům Ukrajiny, kteří před válkou prchají. Při poskytnutí daru je hlavním cílem každého dárce ochota pomoci těm, kteří to potřebují. V případě, že je však vhodně zvolena forma daru a účel daru, pak je dárce také „obdarován“ daňovou výhodou, kdy si může základ daně snížit o hodnotu poskytnutého daru a tím snížit svou daňovou povinnost.

Snížení základu daně o hodnotu daru

Pravidla pro uplatnění hodnoty daru jako položky snižující základ daně stanovuje zákon o daních z příjmů. V souvislosti se stále trvající válkou na Ukrajině česká vláda schválila novelu zákona o daních z příjmů, kterou dochází k rozšíření okruhu obdarovaných osob, účelu darů a nové možnosti uplatnění hodnoty nepeněžního daru jako daňově uznatelného nákladu. I přesto, že novela zákona zatím není účinná, orgány finanční správy již postupují ve smyslu této novely, a proto dary, které jsou poskytnuty v roce 2022, jsou již posuzovány dle nových pravidel. 

Dar lze poskytnout komukoliv, záleží na uvážení dárce. Pokud však dárce chce využít daňové výhody a snížit si o hodnotu daru základ daně a tím i svou daňovou povinnost, musí zvážit komu, na co a v jaké výši dar poskytne.

Komu?

Aktuálně platný zákon o daních z příjmů stanovuje, že od základu daně lze odečíst hodnotu daru poskytnutého zejména obcím, krajům, právnickým osobám na území České republiky či právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona. Co se týká účelu daru, dar by měl být na charitativní účely (např. humanitární, zdravotnické, sociální apod.). Osoby příjemců daru jsou současným zákonem omezeny na Českou republiku, případně na státy Evropské Unie.

Nicméně dle současného znění zákona již některé dary na podporu Ukrajiny podmínky pro uplatnění odpočtu ze základu daně splňují. Například, pokud jsou dary poskytnuty přes organizace, které pořádají veřejné sbírky na pomoc Ukrajině, či dary obci, která zajišťuje zázemí pro občany Ukrajiny.

Pro rozšíření možností pomoci i těm, kteří na Ukrajině zůstali, výše zmiňovaná novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje okruh obdarovaných osob o stát Ukrajina, územně-správní celek státu Ukrajina, právnické osoby se sídlem na území státu Ukrajina. Nově je tak možné poskytnout dar například ukrajinskému velvyslanectví apod.

Co se týká fyzických osob, je možné daňově uznatelný dar poskytnout fyzické osobě s bydlištěm na území České republiky. Novela pak rozšiřuje možnost poskytnutí daňově zvýhodněného daru i fyzickým osobám s bydlištěm na Ukrajině.

Na co?

Co se týká účelu daru, dar by měl být na účely humanitární, zdravotnické, sociální apod. Nicméně novelou také dochází k rozšíření účelu daru, kdy je nově možné od základu daně odečíst hodnotu daru, který byl poskytnut na podporu obranného úsilí státu Ukrajina (může jít např. o vojenský materiál, zbraně, munici, vojenské příslušenství pro příslušníky armády či dobrovolníky).

U příjemců daru, kteří jsou fyzickými osobami, je však účel daru velmi omezený. Fyzické osobě je možné poskytnout dar pouze pokud je fyzická osoba poskytovatelem zdravotních služeb, provozuje školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata a dále osobám, které jsou v invalidním důchodu, a to pouze na pořízení zdravotnických prostředků.

Kolik?

Dary, respektive hodnoty daru, které lze od základu daně odečíst, mají také své dolní a horní omezení. Minimální limit daru je u právnických osob stanoven na 2 000 Kč/dar. Pokud společnost poskytne dva dary v hodnotě 1 000 Kč, není splněna podmínka limitu a tento dar nebude možné od základu daně odečíst. Horní hranicí pro odpočet darů je 10 % základu daně. Nicméně pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. března 2020 do 28. února 2023 je tato horní hranice navýšena na 30 % základu daně.

U dárců fyzických osob je limit stanoven jako úhrnná hodnota darů přesahující 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč za kalendářní rok. Pokud fyzická osoba poskytne například 2 dary v hodnotě 500 Kč, splňující zákonné podmínky, je možné tyto dary od základu daně odečíst, protože v souhrnu činí 1 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že limit pro poskytnutí daru se odvíjí od základu daně, dar si neuplatní ty osoby, které v daném zdaňovacím období vykazují daňovou ztrátu.

Hodnota nepeněžního daru jako daňový náklad

Pro podnikatele a společnosti je poskytnutí daru daňově neúčinným nákladem, to znamená, že hodnotu daru, ať už peněžního či materiálního, je nutné vyloučit ze základu daně společnosti, resp. o hodnotu daru základ daně navýšit. Pokud jsou však splněny zákonné podmínky (osoba příjemce, účel daru, limitu daru), je možné základ daně o hodnotu daru zase snížit, to znamená, že hodnotu daru je možné od základu daně zase odečíst.

S novinkou však přichází zmiňovaná novela zákona, kdy je nově možné nepeněžní dar (např. ve formě poskytnutí hygienických potřeb, potravin, dopravy apod.) zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

Dle vyjádření finanční správy v tomto případě, na rozdíl od odpočtu daru od základu daně, lze dar poskytnout přímo fyzické osobě nebo právnické osobě bez omezení. To znamená, že nemusí být splněna podmínka příjemce daru, jak stanovuje zákon (např. obec, kraj, stát Ukrajina, organizátor veřejné sbírky atd.). Důležité je dodržet účel daru.

Další výhodou tohoto přístupu je, že není potřeba hlídat limit hodnoty daru a je možné uplatnit hodnotu daru i v případě, že je vykazována daňová ztráta.

Prokázání poskytnutí daru

Pro prokázání poskytnutého daru je důležité mít důkazní prostředky, ze kterých bude patrné, že dar splňuje zákonné podmínky. Zejména je nutné prokázat, že dar byl prokazatelně poskytnut (v případě finanční částky např. výpis z účtu, v případě hmotného daru např. předávací protokol), na jaký účel byl dar poskytnut, komu byl dar poskytnut atd. Nejvhodnějším dokumentem je darovací smlouva, v případě hmotných darů doplněná i fakturou za nákup darovaného zboží apod.

Dary a DPH

Jestliže plátce DPH poskytne dar v nepeněžní podobě, např. nakoupí zboží za účelem darování, nemá z tohoto nákupu nárok na odpočet DPH, protože plnění nebude využito pro ekonomickou činnost plátce.

Pokud však plátce při nákupu zboží nárok na odpočet DPH uplatnil, poskytnutí daru představuje zdanitelné plnění a plátce je povinen z hodnoty daru odvést DPH na výstupu, a to i v případě, pokud by byl hmotný dar vyvezen na Ukrajinu. Jedinou výjimkou, kdy odpadá povinnost odvést DPH z poskytnutého daru, je situace, kdy je dar poskytnut (dodán) v tuzemsku a příjemcem daru je humanitární nebo dobročinná organizace, která ho v rámci své činnosti odešle nebo přepraví z území Evropské unie do třetí země. V tomto případě je totiž poskytnutí daru osvobozeno od DPH v České republice. To znamená, že dárce si při nákupu předmětu daru uplatní nárok na odpočet a zároveň nemá povinnost z hodnoty daru odvádět DPH na výstupu. Je však velmi důležité mít důkazní prostředky k prokázání, že dar byl skutečně v rámci humanitární, dobročinné či vzdělávací činnosti příslušnou organizací dopraven do třetí země. Pro osvobození od DPH je tedy klíčové, že je dar poskytnut příslušné organizace, kterou je následně vyvezen z EU.

Lex Ukrajina

Novela zákona o daních z příjmů související s rozšířením uplatňování darů pro Ukrajinu ještě čeká na svou účinnost. V souvislosti se situací na Ukrajině však již v průběhu března 2022 vstoupil v účinnost tzv. Lex Ukrajina, což je soubor tří zákonů, který je směřován na usnadnění a zjednodušení pobytu a zaměstnávání ukrajinských občanů v České republice. O Lex Ukrajina jsme Vás informovali v našem dřívějším vydání Crowe News, které naleznete zde.

Závěrem bychom Vám rádi přinesli shrnutí o již proběhlém webináři, který se konal 21. dubna 2022 a věnoval se přesunu podnikání firem z Ukrajiny do České republiky. Tématu se věnoval náš Crowe daňový manažer Jiří Šindelář a daňová konzultantka Lucie Šutovská společně s partnerskými kolegy z Crowe Ukrajina a právní expertkou Denisou Novákovou ze společnosti CEE Attorneys Czech Republic. Náplní webináře byly otázky věnující se zejména registracím společností jakož i problematice spojené se zaměstnanci. Popsán byl i český daňový systém a možnosti daňové optimalizace, a dále byla vysvětlena aplikace pravidel převodních cen. Více informací o této události můžete nalézt zde (pouze v angličtině).

V případě, že byste měli zájem s námi diskutovat jakoukoli výše zmíněnou či jinou daňovou problematiku, neváhejte se na nás obrátit.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe