Daňový balíček 2023 - a co dál?

Daňový balíček 2023 – a co dál?

Andrea Kleinová
16.12.2022
Daňový balíček 2023 - a co dál?
Již v předešlém článku jsme Vás informovali, že dne 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn tzv. daňový balíček 2023. V tomto článku bychom se rádi věnovali těm ustanovením a novinkám, které vstoupí v platnost k počátku roku 2023, abychom se na ně mohli společně připravit. 

Jak je patrno již z názvu, daňový balíček 2023 novelizuje významný okruh zákonů v oblasti daní, a to konkrétně:

 • zákon o DPH;
 • daňový řád;
 • zákon o daních z příjmů;
 • zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
 • zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 • zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
 • zákon o veřejném zdravotním pojištění; a také
 • daňový zákon reagující na ruskou invazi na Ukrajinu.

Změny v zákoně o DPH jsme již shrnuli zde. Teď se tedy podíváme na ty nejpodstatnější změny v ostatních výše zmíněných zákonech.

Datové schránky pro (téměř) všechny

Novela daňového řádu v rámci daňového balíčku 2023 reaguje na novelu zákona upravujícího datové schránky, jež s účinností od 1. ledna 2023 rozšíří okruh osob, kterým je datová schránka automaticky zřízena ze zákona. Nově by se mělo jednat o veškeré podnikající fyzické osoby a také ty právnické osoby, která ji ještě nemají (mimo jiné spolky, nadace, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti). 

Pokud si nejste jisti, zda se to týká i Vás, lze si to jednoduše ověřit v seznamu držitelů datových schránek, kde je možno nalézt i takovou datovou schránku, která je zřízena, ale není zpřístupněná nebo teprve bude zřízena ze zákona.

Dle novely daňového řádu se povinnost podávat daňová formulářová podání elektronicky nebude týkat osob, které mají možnost si datovou schránku zřídit dobrovolně a současně mají možnost z užívání této služby vystoupit, tedy fyzické osoby nepodnikající.

Novinky v režimu paušální daně

Režim paušální daně byl poprvé do českého právního řádu zaveden k počátku roku 2021. Daňový balíček 2023 možnost užití tohoto režimu významně rozšiřuje, i když je nutno uznat, že jeho aplikaci také komplikuje.

Od ledna 2023 je umožněno vstoupit do paušálního režimu OSVČ, jenž za rok 2022 vygenerovaly příjmy do limitu 2 000 000 Kč (místo 1 000 000 Kč). I nadále však bude uplatnění tohoto režimu možné jen u neplátců DPH. To je také jeden z důvodů, proč dochází k navýšení hranice pro povinnost registrace k DPH, o kterém jsme psali minule.

Zvýšení limitu příjmů doprovází rozdělení paušálního režimu do třech pásem. Nově tedy bude nutno nastavit pásmo paušálního režimu, a to v návaznosti na typ činnosti a odpovídající podíl příjmů z jednotlivých činností.

1. pásmu, kdy výše měsíční paušální zálohy bude činit celkem 6 208 Kč, se tak ocitnou poplatníci, kteří splní následující podmínky:

 • jejich příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou;
 • jejich příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %;
 • jejich příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 %.

Do 2. pásma, kdy výše měsíční paušální zálohy bude 16 000 Kč, budou „padat“ poplatníci, kteří splní následující podmínky:

 • jejich příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou;
 • jejich příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 % nebo 60 %.

Ve 3. pásmu, kdy výše měsíční paušální zálohy bude činit až 26 000 Kč, zůstanou poplatníci jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti tyto příjmy plynou, tedy bez ohledu na to, jaké by k nim bylo možné uplatnit výdaje procentem z příjmů v souladu se zákonem o daních z příjmů.

Nové limity pro podávání přiznání k dani z příjmů

V oblasti daně z příjmů fyzických osoby dále daňový balíček 2023 zvyšuje limity příjmů rozhodných pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nově tak povinnost podat přiznání nevznikne osobám s (celkovými) příjmy nepřesahujícími 50 000 Kč (doposud 15 000 Kč) či zaměstnancům s jinými příjmy nepřesahujícími 20 000 Kč (doposud 6 000 Kč). Tato změna však bude platit až od roku 2023, za kalendářní rok 2022 tedy ještě platí současné limity.

Mimořádné odpisy i pro roky 2022 a 2023

Jak jsme upozorňovali již minule, daňový balíček 2023 obsahuje i retroaktivní změny pro období roku 2022. Jednou z nich je možnost uplatnění tzv. mimořádných odpisů i pro majetek pořízený (a uvedený do užívání) v průběhu roku 2022 a 2023.

Tzv. windfall tax pro energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky

Daňový balíček 2023 také zavádí úplně novou daň z mimořádných zisků, a to ve výši 60 % ze zisku převyšujícího 120 % průměrného základu daně za několik předchozích zdaňovacích období. Vztahuje se však pouze na vybrané subjekty z oblasti energetiky, bankovnictví a těžebního průmyslu. Více o této dani si můžete přečíst zde.

Tato nová daň má platit po dobu tří let od příštího roku do roku 2025 a příjmy z ní mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií.

Jak je vidět z našeho článku, daňový balíček 2023 představuje poměrně masivní změny v různých oblastech daní. V případě potřeby asistence či jakýchkoliv dotazů ohledně daňového balíčku 2023 nás neváhejte kdykoliv kontaktovat!

Daňový balíček

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe