Daňový balíček 2023

Daňový balíček 2023

Andrea Kleinová
05.12.2022
Daňový balíček 2023
Dne 2. prosince 2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn tzv. daňový balíček 2023, který vesměs vstoupí v účinnost k prvnímu dni příštího roku. Na seznámení se s jeho obsahem je tedy času dost. Nicméně, početná přechodná ustanovení nabyla účinnosti již 3. prosince 2022, tedy den následující po vyhlášení. Jelikož jde o klíčová ustanovení, pojďme se teď spolu podívat na změny, které daňový balíček přináší.

Jak je patrno již z názvu, daňový balíček 2023 novelizuje významný okruh zákonů v oblastí daní, a to konkrétně:

  • zákon o DPH;
  • daňový řád;
  • zákon o daních z příjmů;
  • zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
  • zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • zákon o veřejném zdravotním pojištění; a také
  • daňový zákon reagující na ruskou invazi na Ukrajinu.

V tomto článku se budeme věnovat především novele zákona o DPH, jelikož právě tato přináší změny, na které je třeba reagovat bezodkladně.

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Daňový balíček 2023 prostřednictvím novelizace zákona o DPH zvyšuje rozhodující limit obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.

Právě s tímto zvýšením souvisejí důležitá přechodná ustanovení, která upravují vznik plátcovství DPH v době těsně před vstupem celého daňového balíčku v účinnost, tedy již před koncem roku 2022. Tato přechodná ustanovení totiž vstoupila v účinnost již 3. prosince 2022.

Plátcem DPH se dle těchto ustanovení nestane osoba povinná k dani, která za období 12 po sobě jdoucích měsíců, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, sice přesáhne hodnotu obratu 1 000 000 Kč, ale nedosáhne hodnoty 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou.

Naopak, pokud tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podle stávající právní úpravy (tedy po překročení obratu 1 000 000 Kč) již podaly do dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tedy do 3. prosince 2022, stanou se plátci, pouze pokud svůj záměr stát se plátcem potvrdí správci daně ve stanovené lhůtě, a to do 15. prosince 2022 (pokud období pro výpočet obratu končí v listopadu 2022), nebo do 16. ledna 2023 (pokud období pro výpočet obratu končí v prosinci 2022). Pro toto potvrzení záměru není zveřejněn zvláštní formulář, dané osoby mohou využít jakoukoliv formu podání stanovenou daňovým řádem. Pokud záměr stát se plátcem tyto osoby do stanovené doby nepotvrdí, plátcem se nestanou.

Současně již od 3. prosince 2022 osobám povinným k dani nevzniká povinnost podat přihlášku k registraci z titulu překročení obratu, pokud jejich obrat za výše vymezené období sice přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč. I kdyby tyto osoby přihlášku k registraci k DPH podaly, plátcem se nestanou.

Možnost zrušení registrace plátce DPH

Podle speciální úpravy mohou o zrušení registrace k DPH požádat následující plátci:

  • jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 sice přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč nebo,
  • jejichž obrat za období září 2022 až listopad 2022 sice přesáhl 250 000 Kč, ale nepřesáhl 500 000 Kč, a to v případě těch osob, kteří se stali plátci v důsledku pokračování v činnosti jiného plátce (např. dědici či právnické osoby po přeměnách).

Žádost o zrušení registrace podle speciální úpravy musí být podána do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. nejpozději do 8. prosince 2022.

Žádostem o zrušení registrace k DPH, které budou dodány po uplynutí této lhůty nebude možno vyhovět. V důsledku toho by nebyla splněna ani podmínka pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, podle které nesmí být dané osoby v žádném případě plátcem DPH, a to i kdyby splnily podmínku obratu nepřekračujícího hodnoty 1 500 000 Kč (pro tzv. druhé pásmo paušální režimu, zavedené daňovým balíčkem 2023, kterému se budeme věnovat v našem dalším článku) či 2 000 000 Kč (pro tzv. třetí pásmo paušálního režimu). Tato úprava tedy představuje jedinou možnost zrušení registrace v přechodném období za účelem vstupu do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023.

Plátce, který včas požádá o zrušení registrace podle speciální úpravy, přestává být plátcem dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí o zrušení registrace, nejdříve však od 1. ledna 2023.

Pokud plátce podá žádost o zrušení registrace včas, ale správce daně oznámí plátci rozhodnutí o zrušení registrace až po 31. prosinci 2022, avšak do 16. ledna 2023, nebude tato osoba považována za plátce DPH pro účely využití paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob již od 1. ledna 2023. Plátcem pro účely DPH však přestane být skutečně až po dni oznámení rozhodnutí.

Změna pravidel v oblasti kontrolního hlášení

Daňový balíček 2023 také přináší změny související s kontrolním hlášením, především tedy v oblasti pokut a výzev k podání. V této sféře dojde od 1. ledna 2023 ke snížení pokut za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení pro fyzické osoby, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a osoby, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Současně dojde také k prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně, a to až na 17 dnů od dodání předmětné výzvy do datové schránky. Okamžik doručení výzvy (tedy v zásadě přihlášení se do datové schránky ze strany plátce či jeho zástupce) tak již nebude určující.

Jak je vidět z našeho článku, daňový balíček 2023 představuje poměrně masivní změny v různých oblastech daní. Změny povedené v dalších daňových zákonech, které nemají tak bezprostřední dopad jako ty výše uvedené, rozebereme v následujícím článku.

V případě potřeby asistence či jakýchkoliv dotazů ohledně daňového balíčku 2023 nás však neváhejte již teď kdykoliv kontaktovat, a to co nejdříve!

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe