Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Lucie Šutovská
02.11.2022
Novela zákona o evidenci skutečných majitelů
V loňském roce přijaté znění zákona o evidenci skutečných majitelů prošlo i přes jeho krátkou účinnost proměnou, a tak od 1. 10. 2022 vstoupila v účinnost jeho novela. Tento zákon vychází z V. AML směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, a právě nedostatečná transpozice této směrnice byla České republice ze strany Evropské komise vytknuta. V reakci na požadavky Evropské komise byl vládou v krátkém čase zpracován návrh novely, který byl během léta projednán a přijat.

Dotčenou směrnici můžete nalézt na tomto odkaze.

Cílem loni přijatého zákona je dle důvodové zprávy řádná transpozice V. AML směrnice a z ní vycházejících principů transparentnosti, a tedy průhlednosti organizační a personální struktury právnických osob. Dalším z jeho cílů je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, v rámci kterého má právě evidence skutečných majitelů, která je elektronickým rejstříkem veřejné správy, sloužit jako podpůrný prostředek pro osoby povinné při plnění povinnosti při kontrole jejich klientů dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále pouze „AML zákon“), což jim umožňuje částečně veřejný přístup k některým údajům v evidenci.

Předchozí právní úprava rozlišovala skutečného majitele na základě dvou charakteristik, a to na osobu s koncovým vlivem a na koncového příjemce. Právě toto vymezení bylo ze strany Evropské komise určeno jako nesprávné, v důsledku čehož bylo proti České republice zahájeno řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice. Nesprávná transpozice byla spatřena také v některých výjimkách z evidenční povinnosti pro určité okruhy osob.

V reakci na požadavky Evropské komise byl tedy vypracován návrh novely, který zapracoval body, jenž byly České republice vytýkány. Jedná se tudíž především o dílčí úpravy, které však můžou mít významný dopad ve smyslu definice skutečného majitele.

V novelizovaném znění došlo ke změně spočívající v zavedení jednotné materiální charakteristiky skutečného majitele, a bylo tak zrušeno rozlišení na koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Dále došlo ke zúžení počtu výjimek z evidenční povinnosti a zároveň k nahrazení nevyvratitelné domněnky o nemožnosti existence skutečného majitele domněnkou vyvratitelnou, a to pouze pro okruh osob, které nadále podléhají výjimce z evidenční povinnosti. Po zúžení seznamu výjimek dle nové úpravy již musí svého skutečného majitele uvádět také okresní a regionální komory, politické strany a hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstva a společenství vlastníků jednotek.

Skutečný majitel je dle zákona vymezen jako osoba, která právnickou osobu nebo jiné právní uspořádání v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje, a to ať už přímo nebo nepřímo dle těchto kritérií:

  • má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
  • má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  • uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Nově již nemusí být osobou s rozhodujícím vlivem dle posledního bodu pouze člen statutárního orgánu, ale můžou to být i další osoby, které jsou v obdobném postavení nebo takové osoby zastupují, jako např. opatrovník, insolvenční správce nebo likvidátor.

Jedním z dalších principů návrhu novely uvedeným v důvodové zprávě bylo také snížení administrativní zátěže a návrh je tak veden snahou minimalizovat dopad nové úpravy na dotčené subjekty. I z tohoto důvodu se údaje většiny dotčených subjektů, které již dle předchozí úpravy podléhaly povinnosti zápisu do evidence, zapíšou automaticky i dle nové úpravy a jejich propsání provede Ministerstvo spravedlnosti do 1. 11. 2022. V případě potřeby upravit zápis do evidence dle kritérií nové legislativy byla stanovena šestiměsíční lhůta od nabytí účinnosti novely, tatáž lhůta pro zápis do evidence platí pro právnické osoby nebo uskupení, které doposud evidenční povinnost neměly. Současně jsou změny zápisu v evidenci skutečných majitelů v souvislosti s novelou v průběhu lhůty osvobozeny od soudního poplatku.

Závěrem lze dodat, že neplnění povinností dle zákona a neprovedení zápisu do evidence je sankcionováno. Následkem může být udělení pokuty až do výše 500 000 Kč, ale také udělení sankcí soukromoprávního charakteru jako zákaz výplaty zisku či zákaz výkonu hlasovacích práv.

V případě, že tuto problematiku právě řešíte, neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří Vám rádi pomohou.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe