Elektromobilita a DPH

Elektromobilita a DPH

Lucie Javorová
19.10.2022
Elektromobilita a DPH
V tomto článku bychom rádi navázali na problematiku elektromobility a daní, které jsme se již věnovali v předešlém newsletteru. Tentokrát konkrétně otázce DPH u transakcí souvisejících s dobíjením elektromobilů.

Přečtěte si náš předchozí článek Elektromobilita z pohledu daní.

Otázkou uplatňování DPH pravidel při dobíjení elektromobilů se zabýval poradní výbor při Evropské komisi, konkrétně výbor pro DPH, který byl zřízen k zajištění jednotné aplikace ustanovení směrnice o DPH. Poněvadž se jedná pouze o poradní výbor (bez legislativních pravomocí), je nutné jeho závěry k dané problematice chápat jako doporučené postupy pro členské státy, které nejsou právně závazné.

Řešena byla především otázka, zda je dobíjení elektromobilů z hlediska DPH nutné chápat jako dodání zboží či jako poskytnutí služby a kde mají tato dodání místo zdanitelného plnění. Zkoumány byly transakce mezi následujícími subjekty:

  • provozovatel infrastruktury (poskytuje jak dodání zboží, konkrétně elektřiny, tak také služeb jako je např. vzdálená rezervace, poskytování informací o obsazenosti terminálů, jejich umístění či typu zásuvky a v neposlední řadě také službu dobíjení);
  • provozovatel e-mobility (nabízí výše specifikované zboží a služby svým zákazníkům na základě svých vlastních smluvních ujednání); a
  • zákazník (osoba nepovinná k dani nebo osoba povinná k dani).

Výbor pro DPH dospěl k jednoznačnému závěru, že soubor různých činností prováděných provozovatelem infrastruktury nebo provozovatelem e-mobility představuje jediné plnění, kdy hlavním plněním je dobíjení elektromobilu. Proto by hlavní plnění mělo být kvalifikováno jako dodání elektřiny (tedy zboží).

Dále výbor pro DPH potvrdil, že provozovatel infrastruktury dodává elektřinu a vedlejší plnění provozovateli e-mobility, který tuto elektřinu dodává včetně vedlejších plnění řidiči elektromobilu. V souladu s tím by dodání provozovatele infrastruktury provozovateli e-mobility mělo podléhat DPH tam, kde má své sídlo obchodník povinný k dani (tedy provozovatel e-mobility), avšak následné dodání elektřiny (a souvisejících vedlejších plnění) provozovatelem e-mobility řidiči by mělo být považováno za uskutečněné tam, kde zákazník zboží skutečně využívá a spotřebovává (tj. v místě dobíjecích terminálů).

Shrnutí lze nalézt také v tabulce níže.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe