cafeteria

Cafeteria – benefit nebo naturální mzda?

Lucie Javorová
09.09.2022
cafeteria
Zaměstnaneckých výhod existuje mnoho a neustále se zdokonalují a vymýšlejí nové, aby co nejlépe odpovídaly potřebám zaměstnanců. Velmi rozšířeným a populárním se stal tzv. cafeteria systém, což je systém volitelných zaměstnaneckých výhod. 

V podstatě se jedná o „věrnostní program“ pro zaměstnance, který umožňuje zaměstnancům za předem stanovených podmínek sbírat kredity, body nebo poukázky, které pak mohou proměnit za benefity dle vlastního výběru z předem určené nabídky (z menu benefitů). Poskytované body, kredity nebo poukázky a jejich množství mohou reflektovat pracovní výsledky zaměstnance, délku jeho zaměstnání u zaměstnavatele apod.

Výhodou cafeteria systému je vysoká individualizace benefitů a efektivní využití prostředků zaměstnavatele pro motivaci zaměstnanců. Mohou být uspokojeny potřeby zaměstnanců s různými preferencemi a zaměstnavatel může pružně reagovat na změny v poptávce zaměstnanců po benefitech. Nabízí se však otázka, zda je tento systém také tak výhodný z daňového hlediska, jak je poskytovateli benefitních systémů prezentován.

Existují různé názory, ať již z řad odborné veřejnosti či finanční správy, které považují za zásadní pro daňové posouzení skutečnost, zda se na poskytnuté plnění zaměstnanci bude pohlížet jako na benefit zaměstnance či jako část jeho mzdy v naturální podobě. Každý z těchto institutů na sebe váže jiný režim zdanění na straně zaměstnance.

Domníváme se, že spíše než posouzení povahy plnění zaměstnanců z pracovněprávního hlediska, bude pro daňové účely (jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele) rozhodující splnění zákonných podmínek stanovených v § 6 odst. 9 písm. d), § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů v návaznosti na konkrétní jednotlivá plnění čerpaná z benefitního systému. Je však možné, že v souladu se Zákoníkem práce, bude vyžadováno uzavření Dohody o naturální mzdě či Souhlasu s naturálním plnění.

Pokud Vaše společnost zvažuje motivovat své zaměstnance touto méně tradiční formou zaměstnaneckých výhod, rádi Vám pomůžeme posoudit a optimálně nastavit benefitní systém z daňového hlediska.

         

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství