tax

Aktuality spojené s vozidlem

Barbora Halousková
18.07.2023
tax
V následujícím textu najdete souhrn změn věnujícím se oblasti osobních automobilů. Obsahem jsou pracovní cesty, spotřební daň, dálniční známky či změny spojené s daňovým balíčkem.

Pracovní cesty uskutečněné soukromým vozidlem

V situaci, kdy je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, při které je dle domluvy se zaměstnavatelem použito jiné silniční motorové vozidlo, než je přímo vozidlo zaměstnavatele, vzniká zaměstnanci nárok na náhrady s tím spojené, konkrétně se jedná o základní náhradu za opotřebování vozidla a náhradu za spotřebované pohonné hmoty.

V případě základní náhrady se jednoduše řečeno bere v úvahu opotřebení vozidla za každý ujetý kilometr spojený s pracovní cestou. Sazby základní náhrady jsou každoročně stanoveny vyhláškou vydávanou Ministerstvem práce a sociálních věcí. Od 1. ledna 2023 platí náhrada za kilometr u jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč a u osobních motorových vozidel 5,20 Kč.

U náhrad za spotřebované pohonné hmoty se jedná o součin ceny pohonné hmoty a spotřeby vozidla. Cenu pohonné hmoty zaměstnanec prokazuje dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud je takových dokladů více, využije se aritmetický průměr.  Pokud zaměstnanec tímto způsobem cenu pohonných hmot neprokáže, použije zaměstnavatel průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty opět podle vyhlášky MPSV. Jejich výše je následující:

  • benzin 95 – 41,20 Kč (od 1.1.2023);
  • benzin 98 – 45,20 Kč (od 1.1.2023);
  • motorová nafta – 34,40 Kč (od 1.7.2023); 44,10 Kč (od 1.1.2023);
  • elektřina (kWh) – 8,20 Kč (od 1.7.2023); 6,00 Kč (od 1.1.2023).

Spotřeba PHM je vypočtena z údajů o spotřebě uvedených v technickém průkazu použitého vozidla, který je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Pokud tento průkaz tuto hodnotu neobsahuje, je možné spotřebu prokázat také technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců. Využívá se hodnota údaje pro kombinovaný provoz, případně aritmetický průměr v průkazu uvedený.

Návrat původní výše spotřební daně u nafty

Již dříve jsme vás informovali o dočasném snížení spotřební daně z pohonných hmot, které mělo původně trvat po dobu měsíců červen až září 2022. Zatímco u benzinu byla již dříve spotřební daň vrácena na její původní úroveň, u nafty tento stav doposud přetrvával. Jelikož se však cena nafty za poslední dobu drží pod stanovenou cenovou hladinou, kvůli které bylo dočasné snížení zavedeno, rozhodla vláda o jejím návratu na původní výši 9,95 Kč/litr, a to od 1. srpna 2023.

Dálniční známky

Určitých změn doznají i ceny dálničních poplatků, kde u ročního kupónu by mělo dojít ke zdražení o více než polovinu. Cena v následujících letech by také měla odrážet vývoj inflace. Nově má vzniknout kategorie jednodenního kupónu. Přehlednou tabulku s jednotlivými cenami před a po 1. březnu 2024 naleznete níže.

 

Současná cena

Standartní cena od 1.3.2024

Cena pro vozidla na zemní plyn nebo biometan od 1.3.2024

Cena pro hybridy semisemi CO2 do 50 g/km od 1.3.2024

Cena pro elektromobily od 1.3.2024

Roční

1500 Kč

2300 Kč

1150 Kč

570 Kč

0 Kč

Měsíční

440 Kč

430 Kč

210 Kč

100 Kč

0 Kč

10denní

310 Kč

270 Kč

130 Kč

60 Kč

0 Kč

Denní

200 Kč

100 Kč

50 Kč

0 Kč

 

Níže naleznete další změny, které jsou součástí daňového ozdravného balíčku. Ten je v současné době v legislativním procesu, jehož průběh pro vás sledujeme, a i nadále vás o něm budeme informovat.

Nový limit daňové uznatelnosti a odpočtu DPH při pořízení vozidla

Součástí daňového balíčku je mj. (znovu)zavedení limitu pro daňovou uznatelnost ve formě odpisů a pro maximální odpočet DPH při pořízení osobního automobilu kategorie M1 v případě, že se jedná o dlouhodobý majetek plátce, a to při pořízení od počátku roku 2024.

V obou případech hovoříme o hranici 2 000 000 Kč bez DPH. Pokud tedy bude vstupní cena vozidla vyšší než 2 miliony Kč, bude tato tzv. nadlimitní hodnota považována za daňově neuznatelnou v oblasti daně z příjmů.

V případě daně z přidané hodnoty výše uvedená hranice při plném nároku odpovídá výši DPH 420 000 Kč. Jinými slovy řečeno, i kdyby si plátce pořídil osobní automobil za 5 000 000 Kč bez DPH, čemuž pak odpovídá DPH ve výši 1 050 000 Kč, nebude možné si tzv. nadlimitní odpočet DPH, tj. v tomto případě ve výši 810 000 Kč (1 050 000 Kč - 240 000 Kč), nárokovat.

Daný limit platí i pro případné technické zhodnocení automobilu, kdy součet z něho vyplývajícího nárok na odpočet DPH s již uplatněným nárokem nesmí přesáhnout výše uvedenou hranici.

Za předpokladu, kdy je vozidlo pořízeno např. jako zboží (tedy kdy je určeno k prodeji), je možné uplatnit nárok na odpočet bez limitu. Pokud je následně vozidlo zahrnuto do dlouhodobého majetku, je plátce povinen snížit nárok na odpočet DPH, pokud byl daný limit překročen.

Další prodloužení mimořádných odpisů

Pro silniční motorová bezemisní vozidla pořízená mezi lety 2024 a 2028 má platit i nadále mimo klasické odpisy i možnost využití odpisů mimořádných. Bezemisní vozidla spadají pod normu EURO 7 jež je definována pro vozidla s nulovými emisemi CO2 z výfuku. Dle dosavadních informací má tato norma začít platit od 1. července 2025.

Využití služebního bezemisního vozidla pro soukromé účely

U bezemisních vozidel se ještě chvíli pozdržíme. Součástí návrhu daňového balíčku je i snížené procento dodanění nepeněžního příjmu zaměstnance v případě užití služebního vozidla pro soukromé účely, a to na úrovni 0,25 % ze vstupní ceny vozidla. Více o tomto nepeněžním příjmu naleznete v sekci Dodanění nízkoemisního vozidla pro soukromé účely, jehož součástí je i informace o mimořádných odpisech.

Zajímá vás více informací spojených s motorovými vozidly? Připomeňte si změny v oblasti silniční daně či si přečtěte sérii článků na téma elektromobilita.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství