servicesalb

Shërbimet

Crowe Al ju ofron klientëve të saj shërbimet e mëposhtme
 •    Auditime statutore të pasqyrave financiare 
 •    Auditime, dhënie sigurie dhe shërbime të lidhura mbi pasqyra të tjera financiare të ndryshëm nga pasqyrat vjetore për kompanitë tregtare dhe jo tregtare
 •    Auditime menaxheriale dhe të performancës
 •    Vlerësime, matje dhe çmuarje të tjera kontabël
 •    Konsulenca, këshilla biznesi që synojnë përmirësimin e performancës së sistemeve kontabël të biznesit dhe raportimin e të dhënave për drejtimin
 •    Regjistrime dhe shërbime kontabël e të raportimit financiar, mujore, tremujore dhe vjetore
 •    Shërbime dhe këshilla tatimore dhe konsulenca të tjera në fushën fiskale; 
 •    Ndërtimin e planit të llogarive kontabël dhe asistencë në zbatimin e tij bazuar në nevojat e biznesit
 •    Hartimi i rregullave të brendshme të shoqërive tregtare, të përgjithshëm dhe të specializuara për departamentet e kontabilitetit e të auditimit të brendshëm
 •    Veprimtari mbikëqyrëse në lidhje me kontabilitetin e raportimin financiar dhe raportimin frekuent të mangësive për drejtimin
 •    Trajnime në kontabilitet (bazuar në standardet lokale dhe ndërkombëtare), në auditim (bazuar në standardet ndërkombëtare), në rregullat tatimore e të funksionimit të shoqërive tregtare dhe në         fusha të tjera relevante për anëtarët e stafit të firmes dhe të stafit të klienteve
 •    Rishikime të pasqyrave financiare
 •    Hartim planesh biznesi, parashikime dhe prospekte
 •    Këshilla biznesi.