AdvisoryALB

Shërbime Këshillimi

Shërbime Këshillimi të Specializuara

Sherbimet e keshillimit financiar

Crowe Albania eshte e specializuar ne dhenien e sherbimeve financiare te meposhtme:

  • Due diligences financiare dhe operacionale;
  • Bashkime dhe perthithje;
  • Sherbime te ristrukturimit;
  • Vleresime te biznesit;
  • Support enteve private dhe publike te perfshira ne projekte te tipit Partneritete Publike Private;
  • Kerkime dhe analiza te tregut; studime te krahasueshmerise;
  • Keshillim ne qeverisje, menaxhim te riskut, menaxhim te operacioneve te biznesit dhe te ngjashme.