Lajme

Stimujt e taksave për kompanitë në turizëm

Kohët e fundit, Parlamenti Shqiptar ka miratuar ndryshime në Ligjin për Turizmin, që parashikon kategoritë e investitorëve që mund të kenë të drejtën të përfitojnë nga stimujt e taksave të paraqitura në ligjet kryesore tatimore. Kështu, për t'u kualifikuar si një mbajtës hotelësh me katër yje dhe me pesë yje të një statusi të veçantë, vlera e investimit duhet të jetë përkatësisht të paktën 8 milionë euro dhe 15 milionë euro. Hotelet me katër yje dhe me pesë yje mund të menaxhohen nga një grup hotelierësh që vepron në mënyrë të pavarur ose nëpërmjet një kontrate franchise ose ndonjë kontrate tjetër të ngjashme. Për të marrë status të posaçëm, investitorët në hotele me katër yje dhe me pesë yje duhet të plotësojnë disa kushte siç përcaktohet në ligjin specifik për turizmin.Duke filluar nga data 1 janar 2018, të gjitha shërbimet e ofruara nga hotelet e lartpërmendura me katër yje dhe me pesë yje dhe që mbajnë një status të posaçëm, si dhe mbajtës të një marke të regjistruar tregtare ose markë të hotelit siç përcaktohet në Ligjin për Turizëm, janë subjekt i një normë të reduktuar të TVSH-së prej 6%. Aktualisht, çdo kompani që ofron shërbime në turizëm, pavarësisht nga vlerësimi i hotelit, lejohet të aplikojë normën e reduktuar prej 6% vetëm për shërbimet e akomodimit.Përveç kësaj, hotelet me katër yje dhe me pesë yje janë të përjashtuar nga tatimi mbi të ardhurat e korporatave (CIT) për një periudhë prej 10 vjetësh me kusht që ato të plotësojnë kriteret për marrjen e statusit të posaçëm jo më vonë se në dhjetor 2024. Vendim i Këshillit të Ministrave do të përcaktojë kushtet, kushtet dhe procedurat për zbatimin e kësaj dispozite.Hotelet me katër yje dhe me pesë yje që mbajnë statusin e veçantë janë të përjashtuar nga tatimi mbi tatimin në pronë dhe infrastrukturë.


Ndryshimet në Ligjin për akcizat

Duke filluar nga data 1 janar 2018, akciza për cigaret që përmbajnë ndryshime të duhanit varion nga 5.750 / 1000 cigare në 5.700 lekë / 1000 cigare. Përveç kësaj, akciza e Lek 10 / ml për nikotinë të lëngshme të cigareve elektronike është futur.

Importi dhe prodhimi i letrës së cigareve në formë të një broshure ose tubi lejohet me marrjen e miratimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave. Një udhëzim specifik lidhur me procedurat që duhen ndjekur për importimin dhe prodhimin e letrës së tillë pritet të lirohet së shpejti nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave.

Përveç kësaj, bazuar në ndryshimet në Ligjin mbi Detyrimin e Akcizave, pije energjike përjashtohen nga lista e produkteve që i nënshtrohen akcizës dhe rrjedhimisht nuk ka akcizë për pije të tilla.

Ndryshime në Ligjin për zbatimin e detyrimeve doganore

Amendamentet paraqesin një zvogëlim të tarifave doganore për 70 produkte nga nomenklatura e harmonizuar e mallrave të përdorura në industri të ndryshme, siç janë monitorët e kompjuterave, projektorët, aparatet pritëse për televizion, anije kozmike (duke përfshirë satelitët) dhe pajisjet e mjeteve lundruese suborbitale dhe anije kozmike, dhe pjesët e tyre etj. Nivelet e reja të detyrimeve doganore variojnë nga 0% në 6% të vlerës doganore të produktit të importuar.

Nxitjet tatimore për kompanitë IT

Duke filluar nga 1 janari 2018, norma e CIT për entitetet që operojnë në sektorin e Teknologjisë Informative (IT) dhe që merren me zhvillimin e softuerit është zvogëluar nga 15% në 5%. Ky nxitje pritet të tërheqë kompani të reja dhe / ose ndërkombëtare të zhvillimit të softuerit për t'u regjistruar në Shqipëri. Përveç kësaj, normat e reduktuara të tarifave doganore do të aplikohen për importin e pajisjeve dhe pajisjeve që përdoren gjatë aktivitetit të biznesit IT. Aktivitetet që do të konsiderohen si të lidhura me zhvillimin e softuerit do të përcaktohen veç e veç në një vendim të Këshillit të Ministrave.

Ndryshime në Ligjin për Taksat Vendore

Duke filluar nga 1 prilli 2018, tatimi mbi ndërtesat llogaritet si përqindje e bazës tatimore, e cila është vlera e ndërtesës e llogaritur sipas metodologjisë dhe procedurave që do të përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Kjo metodë e re është shumë e ndryshme nga ajo e mëparshme në bazë të së cilës është vendosur tatimi mbi sipërfaqen e pronës dhe varion në varësi të rrethit ku ishte vendosur objekti.

Taksa e re për ndërtesat do të llogaritet si më poshtë:

0.05% të bazës tatimore për ndërtesat që përdoren për qëllime jetese
0.2% të bazës tatimore për ndërtesat që përdoren për qëllime biznesi
30% të sipërfaqes së ndërtimit të miratuar për ndërtesat që nuk janë ndërtuar brenda afatit të miratuar të ndërtimit.
Tatimi mbi ndërtesat do të llogaritet në baza vjetore dhe paguhet në këste mujore ose në një interval më të gjatë në varësi të klasifikimit të tatimpaguesve që i nënshtrohen këtij tatimi.
Është themeluar një autoritet i ri - Drejtoria e Përgjithshme e Tatimit në Pasuri të Paluajtshme - e cila do të jetë përgjegjëse për administrimin e kadastrit shqiptar (regjistri i pasurive të paluajtshme). Këshilli i Ministrave do të përcaktojë organizimin dhe funksionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimit në Pronë në Shqipëri.

Ndryshime në Ligjin për Taksat Kombëtare

Një përkufizim i ndryshuar i një makine luksoze futet në vitin 2018 duke ndryshuar një nga elementët e marrë në konsideratë për klasifikimin e një makine luksoze. Kështu, një makinë luksoze konsiderohet një mjet i cili ka 6 + 1 vende në vend të 4 + 1 mandateve. Kushtet e tjera të tilla si zhvendosja e motorit prej 3000 cm3 dhe çmimi i blerjes i barabartë ose tejkaluar 5 milion lekë mbeten të pandryshuara. Në të njëjtën mënyrë, tatimi i regjistrimit prej 70,000 lekësh për makina luksoze dhe tatimi i tyre vjetor prej 21,000 lekë mbeten të pandryshuara.