RiskALB

Risku

Shërbimet e Riskut

Po e arrini apo tejkaloni nivelin e rritur të standardeve të sotme për menaxhimin e rrezikut?

Si një biznes ndërkombëtar, ju menaxhoni një spektër rreziqesh sfiduese në fronte të shumëfishta: strategjike, operacione, të pajtueshmërisë dhe raportimit. Aktorët e sotëm - duke përfshirë aksionerët, klientët dhe punonjësit - presin standarde të larta. Ndërkohë që kulturat dhe zakonet variojnë, gjuha e identifikimit dhe monitorimit të rreziqeve është e qëndrueshme në bordet drejtuese dhe suitat menaxheriale në të gjithë botën. Menaxhimi efektiv dhe i qëndrueshëm i rrezikut ju jep juve dhe punonjësve tuaj besimin që të përqendroheni në arritjen e objektivave kryesore të biznesit të organizatës suaj. Me rrezikun vijnë dhe mundësitë. Prandaj, organizatat lider vlerësojnë me kujdes portofolin e tyre të rreziqeve dhe shpërndajnë burimet e duhura për të identifikuar dhe menaxhuar rreziqet kryesore të tyre në mënyrë sa më efektive se sa konkurrentët. Për organizata të tilla, të paturit e një funksioni efektiv të menaxhimit të rrezikut është tani një disiplinë thelbësore e menaxhimit.

Ekipi ynë i këshillimit mbi riskun punon me klientët për të menaxhuar më mirë rrezikun ndërkohë që zbulon mundësi të reja për të shtuar vlerën. Me ekspertizë të thellë në fushë dhe eksperiencë praktike të industrisë - mbështetur nga aplikimi i teknologjisë së përparuar - profesionistët tanë të riskut kanë një qasje shumë bashkëpunuese për të ofruar shërbime në një gamë të gjerë të disiplinave të organizimit dhe menaxhimit të rrezikut të korporatave, duke përfshirë:

  • Manaxhimi i rrezikut të ndërmarrjes (ERM)
  • Rregullimi dhe pajtueshmëria
  • Auditimi i brendshëm (IA)
  • Rreziku i palëve të treta
  • Ndryshimi organizativ