Tatime dhe Taksa

Ndryshimet Tatimore 2019 

Një përmbledhje e ndryshimeve tatimore efektive nga viti 2019 në Shqipëri

Taksat dhe shërbimet e këshillimit, të cilat kombinojnë disiplinën e taksave dhe të shërbimeve të kapitalit human, shërbejnë për të ndihmuar bizneset, drejtuesit dhe pronarët e tyre, në minimizimin e kostove, makzimizimin e kthimeve dhe rritjen e pasurisë së firmës dhe asaj personale.

Këshillimi tatimor sjell një qasje shumë-disiplinore për të asistuar klientët me tatimin mbi të ardhurat dhe tatime/taksa të tjera indirekte, me çështje të tatimeve ndërkombëtare, me probleme private të klientëve dhe me maksimizimin e kapitalit human. Ne ndihmojmë klientët tanë për t’iu përgjigjur kompleksitetit të operacioneve globale në juridiksione dhe kultura të shumta. Për më tepër, ne i ofrojmë klientëve tanë shërbime të deklaratave tatimore online dhe i japim atyre këshillim tatimor edhe për çështje të ndryshme tatimore.