TAXalb

Tatime dhe Taksa

Ndryshimet Tatimore 2019 

Një përmbledhje e ndryshimeve tatimore efektive nga viti 2019 në Shqipëri

Sherbime Tatimore

Tatimi nderkombetar
Tatimi mbi te ardhurat e korporatave
Tatimi mbi te ardhurat e individit
Transferimi i Cmimit 
Sherbimet e kontabilitetit
Tatimi nderkombetar
 • Kufizimet, avantazhet dhe aplikimi i Marreveshjeve per Eleminimin e Dyfishte;
 • Asistence me procedurat e aplikimit te Marreveshjeve per Eleminimin e Dyfishte;
 • Implikimet ne lidhje me shkembimin e informacionit fiscal te parashikuara ne Marreveshjet e siperpermendura;
 • Keshillim dhe asistence ne lidhje me ceshtjet e Njesise se Perhershme;
 • Aplikimi i rrgullave te OECD ne lidhje me transaksionet “cross-borders”;
 • Analize e taksave per menyren se si ato impaktojne zgjedhjet strategjike dhe operacionale te shoqerive nderkombetare;
 • Analize e implikimeve fiskale te trasaksioneve “cross borders” qe bizneset shqiptare qe operojne jashte vendit apo bizneseve te huaja qe kryejne transaksione te tilla ne Shqiperi.
Tatimi mbi te ardhurat e korporatave
 • Rishikim i ceshtjeve te lidhura me tatimin e korporatave dhe asistence ne pergatitjen e deklarates vjetore te tatimit mbi te ardhurat;
 • Asistence gjate kontrolleve tatimore dhe proceseve te apelimit; 
 • Keshillim ne lidhje tatushmerine e njesive te perhershme;
 • Rishikim/pergatitje  e deklaratave te tatimit ne burim;
 • Sherbimet e perpuethshmerise se TVSH-se duke nisur qe nga procedura e rregjistrimit deri te pergatitje/ rishikimi i librave dhe deklarates se TVSH-se;
 • Keshillim ne lidhje me ceshtjet e TVSH-se, ceshtjeve doganore dhe te akcizes;
Tatimi mbi te ardhurat e individit
 • Pergatitja e deklaratave individuale vjetore per individet;
 • Keshillim ne lidhje me impaktet e ndryshimit ne legjislacion;
 • Keshillim ne lidhje me pasojat e ndryshimeve ne paketat e shperblimeve dhe kompensimeve;
Transferimi i Cmimit 
 • Pergatitja e dokumentacionit te transferimit te cmimit (Masterfile, Local file dhe country by country reporting) sipas legjislacionit lokal;
 • Pergatitja e Njoftimit Vjetor te Transaksioneve te Kontrolluara;
 • Analiza dhe percaktimit i politikave te transferimit te cmimit;
 • Vleresimi i metodave te transferimit te cmimit te zgjedhura nga grupi dhe aplikimi i tyre;
 • Implementimi i metodave te tjera te transferimit te cmimit sipas parashikimeve te legjislacionit local;
 • Asistence ne inicimin e procedurave per Marreveshje Cmimit ne Advance;

 

Sherbimet e kontabilitetit
 • Mbajtja e kontabilitetit sipas rregullave te raportimit te perdorura nga klienti;
 • Pergatitja e raporteve mujore sipas kerkesave dhe politikave te klientit;
 • Pergatitja e pasqyrave financiare ne perputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit apo Standarteve Nderkombetare te Raportimit Financiar;
 • Komunikimi me autoritetet tatimore apo audituesin e klientit; communication with the tax authorities or client’s auditor
 • Pergatitja e deklarates vjetore te tatimit mbi te ardhurat;
 • Pergatitja e deklaratave te tatimit ne burim;
 • Pergatitja e librave dhe deklarates se TVSH-se;
 • Pergatitja dhe dorezimi i dokumentave ne Qendren Kombetare te Biznesit;
 • Pergatitja e deklaratave te tatimit mbi te ardhurat personale dhe sigurimeve shoqerore dhe shendetesore;